ค้นพบจำนวน 59 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ หมู่12 ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีพะเนา ตำบลตูม ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีโนนงาม ตำบลศรีโนนงาม ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจะกอง ตำบลสะพุง ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสว่าง ตำบลพรหมสวัสดิ์ ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคน ตำบลศรีแก้ว ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเสื่องข้าว ตำบลเสื่องข้าว ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีรัตนะ ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
วัดบ้านตูม ซ.2125 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
วัดโนนสว่าง ซ.221 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
วัดบ้านป่าไร่ ซ.221 ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
วัดบ้านจอก ซ.221 ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
วัดบ้านเสื่องข้าว ซ.2125 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
วัดป่าโพธิ์ไทรธรรมสันติ ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
วัดบ้านกระหวัน ซ.2125 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
วัดบ้านสลับ ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
วัดบ้านสำโรงระวี ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
วัดศรีตระกาจ ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
วัดหนองบัว ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
วัดเกียรติแก้วสามัคคี ซ.ศก. 3004 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
วัดศรีแก้ว ซ.ศก. 3004 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
วัดโพธิ์พระองค์ ซ.ศก. 3004 ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
วัดจันทราราม ซ.ศก. 3004 ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
วัดศรีรัตนาราม ซ.ศก. 3004 ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนบ้านตูม ซ.2125 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนบ้านป่าไร่ ซ.221 ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ซ.221 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ซ.221 ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว ซ.2125 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนบ้านจอก ซ.221 ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนบ้านกระหวัน ซ.2125 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนบ้านสลับ ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนบ้านตระกาจ ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ซ.ศก. 3004 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนบ้านปุน ซ.221 ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนศรีแก้วพิทยา ซ.ศก. 3004 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนบ้านตระกวน ซ.ศก. 3014 ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) ซ.ศก. 3004 ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน ซ.ศก. 3004 ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
สถานีอนามัยตำบลตูม ซ.2125 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
สถานีอนามัยบ้านโนนสว่าง ซ.221 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
สถานีอนามัยตำบลเสื่องข้าว ซ.2125 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
สถานีอนามัยตำบลศรีโนนงาม ซ.221 ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
สถานีอนามัยบ้านศรีสุข ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
สถานีอนามัยโคน ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
สถานีอนามัยศรีแก้ว ซ.ศก. 3004 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอศรีรัตนะ ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีรัตนะ ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
ที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีรัตนะ ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
สถานีตำรวจภูธรตำบลตูม ซ.2125 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีรัตนะ ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงพยาบาลศรีรัตนะ ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2125-221 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง