ค้นพบจำนวน 223 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง หมู่15 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอีหล่ำ ตำบลอีหล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้อมแก้ว ตำบลก้านเหลือง ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวช้าง ตำบลหัวช้าง ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนกเจ่า ตำบลรังแร้ง ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแคน ตำบลหนองห้าง 48 หมู่13 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยาง ตำบลสำโรง ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพงพรต ตำบลหนองห้าง หมู่3 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปะอาว ตำบลปะอาว ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำท่วม ตำบลแข้ ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งไชย ตำบลทุ่งไชย หมู่2 ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาเกษ ตำบลตาเกษ หมู่1 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขะยูง ตำบลขะยูง ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนดวน ตำบลบุสูง ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนหนองหว้า ตำบลโดด ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนแตน ตำบลแขม หมู่8 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกหล่าม ตำบลโคกหล่าม หมู่4 ต.โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคก ตำบลโคกจาน หมู่2 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแต้ ตำบลแต้ หมู่1 ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแข้ ตำบลแข้ ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย 99 ถ.เพียรพจนกิจ หมู่7 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ซ.226 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดหนองคูน้อย ซ.ศก. 4017 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านหอย ซ.2349 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดป่าบ้านกุง ซ.2083 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดป่าหนองคูณ ซ.2349 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดหัวช้าง ซ.2083 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านกระจ๊ะ ซ.อบจ. ศก. 2010 ต.โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านเพ็ก ซ.ศก. 4041 ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดศรีทองบ้านค้อ ซ.ศก. 4041 ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดโคกหล่าม ซ.2083 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดป่านานวน ซ.2083 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านนกเจ่า ซ.ศก. 4041 ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านโคกกลางใหญ่ ซ.อบจ. ศก. 2010 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดไตรมาศ(วัดบ้านผึ้ง) ซ.ศก. 4041 ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดโคกกลางน้อย ซ.อบจ. ศก. 2010 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านรังแร้ง ซ.ศก. 4041 ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านจิก ซ.อบจ. ศก. 2010 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดอี่หล่ำพัฒนาราม ซ.อบจ. ศก. 2010 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดโพธิ์ศรีสุธาราม ซ.อบจ. ศก. 2010 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดโนนดู่ ซ.อบจ. ศก. 2010 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านหนองเหล็ก ซ.อบจ. ศก. 2010 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดโพนทอง ซ.2083 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านโนนสาย ซ.2076 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านโนนสูง ซ.อบจ. ศก. 2010 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านบอนใหญ่ ซ.ศก. 2025 ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านดงกอ ซ.ศก. 2025 ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านสร้างแก้ว ซ.อบจ. ศก. 2010 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านโนนใหญ่ ซ.ศก. 2025 ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านสะเดา ซ.ศก. 3022 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านโพธิ์ชัย ซ.ศก. 2025 ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านส้มป่อยน้อย ซ.อบจ. ศก. 2010 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านสมอ ซ.226 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านสวนฝ้าย ซ.ศก. 2043 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดป่าบ้านแก-หนองแคน ซ.226 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านก่อหนองหว้า ซ.ศก. 3007 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านยางเอือด ซ.ศก. 2043 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดทุ่งสว่าง ซ.226 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านหนองลุง ซ.ศก. 3022 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดเทพปราสาทสระกำแพงน้อย ซ.226 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านยางน้อย ซ.ศก. 3022 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านหนองไฮ ซ.ศก. 3007 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านทับช้าง ซ.ศก. 3164 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านตลาดพัฒนา ซ.ศก. 2105 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านหนองดีปลี ซ.ศก. 3007 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดสำโรงใหญ่ ซ.226 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดหนองหยอด ซ.ศก. 3022 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านแต้ ซ.ศก. 3022 ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดโนนเค็ง ซ.ศก. 3025 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดขะยูงวนาราม ซ.ศก. 3051 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดป่าบ้านกระต่ำ ซ.ศก. 3051 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดศรีอุทุมพร ซ.226 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดเกาะแก้ววารีวงศ์บ้านโพนเมือง ซ.ศก. 3051 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านปะอาว ซ.ศก. 3051 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดประชานิมิตร ถ.ศรีอุทุมพร ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดพงพรต ซ.ศก. 3025 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านค้อ ซ.ศก. 3025 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดโพธิ์ศรีธรรมราช(วัดบ้านซุงงู) ซ.ศก. 3022 ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านปะหละ ซ.ศก. 3051 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดสระกำแพงใหญ่ ซ.226 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดสระกำแพงใหญ่ ซ.226 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดโพธิ์ศรีจำปาวราราม ซ.ศก. 3051 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดหนองบัว ซ.226 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านห่อง ซ.ศก. 3051 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านฝาง ซ.ศก. 3051 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านสระภู ซ.ศก. 3051 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านพลับ ซ.ศก. 3051 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านโนนกลาง ซ.ศก. 3051 ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านโนน ซ.ศก. 3051 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดโพธิ์ศรี(วัดหนองเต่า) ซ.ศก. 3051 ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดธรรมมะประชาสันติ ซ.ศก. 4020 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านหนองแคน ซ.226 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านกงพาน ซ.ศก. 4020 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดหนองห้าง ซ.226 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านแข้ ซ.ศก. 3051 ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ซ.226 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดราษฎร์เนรมิตวราราม ซ.ศก. 3051 ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดโพธิ์ศรีก้านเหลือง ซ.ศก. 4020 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง