ค้นพบจำนวน 136 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหมี ตำบลหนองหมี ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดู่ ตำบลดู่ ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไผ่ ตำบลไผ่ ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหว้าน ตำบลหว้านคำ ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสร้างปี่ ตำบลสร้างปี่ ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลาขาว ตำบลหนองแค ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนม่วง ตำบลหนองอึ่ง ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจิก ตำบลจิกสังข์ทอง ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกระเดา ตำบลดู่ ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโกทา ตำบลหนองอึ่ง ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเมืองแคน ตำบลเมืองแคน ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล หมู่12 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
วัดบ้านจิก ซ.ศก. 4029 ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดสะแบงตาก ซ.รพช. ศก. 3080 ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดบ้านโนนขี้มอด ซ.รพช. ศก. 3080 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดป่าศรีประชารังสรรค์ ซ.2086 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดบ้านกระเดา ซ.2083 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดศรีสว่างบ้านด่าน ซ.2086 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดสมบูรณ์สุนทราราม ซ.2086 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดบ้านดงแดง ซ.2086 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดสุนทราราม ซ.ศก. 4029 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดบ้านดู่ ซ.2083 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดบ้านน้ำอ้อมน้อย ซ.รพช. ศก. 4061 ต.หว้านคำ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดบ้านหัวช้าง ซ.ศก. 4029 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดบ้านปลาขาว ซ.2086 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดเพียมาต ซ.2086 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดบ้านผึ้ง ซ.2086 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดบ้านตัง ซ.ศก. 4029 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดบ้านหว้าน ซ.2083 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดดอนงูเหลือม ซ.2086 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดสามัคคีธรรม ซ.รพช. ศก. 4061 ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดเมืองแคนโพธาราม ซ.รพช. ศก. 4061 ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดหนองแค ซ.2086 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดป่าพระครูอุทัยธรรม ซ.รพช. ศก. 3106 ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดบ้านแสง ซ.รพช. ศก. 4061 ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดบ้านห้วย ซ.ศก. 4018 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดกัลยาโฆสิตาราม ถ.บริหาร ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดกลาง ถ.บริหาร ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดใต้ ถ.บริหาร ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดแสนสุขโนนตุ่น ซ.ศก. 4018 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดบ้านด่าน ซ.ศก. 4052 ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดหนองศาลา ซ.ศก. 4052 ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดบ้านยางใหญ่ ซ.2168 ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดสร้างแก้ว ซ.ศก. 4052 ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดบ้านยางน้อย ซ.2168 ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดโพธิ์ศรีหนองกก ซ.ศก. 4018 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดบ้านไผ่ ซ.ศก. 4052 ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดบ้านหนองดุม ซ.ศก. 4052 ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดบ้านหนองกก ซ.ศก. 4018 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดสร้างปี่ ซ.รพช. ศก. 3156 ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดบ้านบัวหุ่ง ซ.ศก. 4018 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดบ้านบึงหมอก ซ.2168 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดศรีสุมังบัวหุ่ง ซ.ศก. 4018 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดหนองอึ่ง ซ.2083 ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดหัวขัว ซ.ศก. 4018 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดอีหนา ซ.ศก. 4018 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดบ้านหนองหมี ซ.2168 ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดเห็ดผึ้งหนองก่าม ซ.2168 ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดแสนแก้ว ซ.2168 ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดป่าบ้านบาก ซ.ศก. 4041 ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดบ้านโต่งโต้น ซ.ศก. 4041 ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดบ้านห้วยใหม่ ซ.ศก. 4041 ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดบ้านขาม ซ.ศก. 4041 ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วัดบ้านเปือย ซ.ศก. 4041 ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านจิก ซ.ศก. 4029 ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง ซ.2083 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) ซ.2086 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนด่านอุดมศึกษา ซ.2086 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา ซ.ศก. 4029 ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านดงแดง ซ.2086 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย ซ.รพช. ศก. 4061 ต.หว้านคำ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านปลาขาว ซ.2086 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านดู่ค้อ ซ.2083 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนหวายคำวิทยา ซ.2083 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) ซ.2086 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านตัง ซ.ศก. 4029 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษนุกูล) ซ.2083 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม ซ.2086 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านบากเรือ ซ.2083 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ซ.รพช. ศก. 4061 ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ซ.รพช. ศก. 3106 ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านหนองแค ซ.2086 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนราษีไศล ถ.รัฐประชา ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ถ.รัฐประชา ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านห้วย ซ.ศก. 4018 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม ซ.รพช. ศก. 4061 ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) ถ.บริหาร ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านโนนตุ่น ซ.ศก. 4018 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 ซ.ศก. 4052 ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านด่านนอกดง ซ.ศก. 4052 ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านยาง ซ.2168 ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านหนองกก ซ.ศก. 4018 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านไผ่ ซ.ศก. 4052 ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านสร้างปี่ ซ.รพช. ศก. 3156 ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) ซ.ศก. 4018 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านบึงหมอก ซ.2168 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง ซ.2083 ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) ซ.ศก. 4018 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง