ค้นพบจำนวน 152 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยจันทร์ ตำบลห้วยจันทร์ 403 ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลักหิน ตำบลบักดอง 233 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรงเกียรติ ตำบลบักดอง ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงแยก ตำบลพราน 194 หมู่6 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย 199 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่ม ตำบลไพรบึง หมู่11 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตานวน ตำบลกันทรอม ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซำขี้เหล็ก ตำบลพราน 227 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซำเขียน ตำบลไพร 63 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านค้อปอ ตำบลขุนหาญ หมู่5 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกันตรวจ ตำบลห้วยจันทร์ 132 หมู่1 ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกันจด ตำบลกระหวัน 112 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกราม ตำบลไพร 117 หมู่9 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์วงศ์ ตำบลโพธิ์วงศ์ ต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์น้อย ตำบลกระหวัน ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ 350 หมู่2 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทับทิมสยาม 07 บ้านสันติสุข ตำบลบักดอง 7 หมู่15 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ซ.2127 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดบ้านปุน ซ.ศก. 3004 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดบ้านไพร ซ.ศก. 3004 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดอรุณสว่าง ซ.ศก. 3004 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดศรีภูทอง ซ.24 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดป่าพัฒนาราม ซ.24 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดกุดนาแก้ว ซ.24 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดบ้านกันจด ซ.24 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดบ้านเดื่อ ซ.2111 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดบ้านกระมัล ซ.ศก. 3040 ต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดโพธิ์วงศ์ ซ.ศก. 3040 ต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดกระหวัน ซ.2111 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดบ้านโคกระเวียง ซ.2111 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดบ้านจำนรรจ์ ซ.ศก. 3040 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดบ้านจะเนียว ซ.2111 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดบ้านโนนอ้อโนนสว่าง ซ.2111 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดขุนหาญ ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดบ้านอาราง ซ.ศก. 3040 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดไตรราษฎร์สามัคคี ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดศรีขุนหาญ ซ.2128 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว ซ.2128 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดบ้านดู่ ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดบ้านด่าน ซ.2128 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดโนนสูงวนาราม ซ.2128 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดสุพรรณรัตน์(วัดพราน) ซ.ศก. 3040 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดกระเบากันตรวจ ซ.2128 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดตาเอก ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดกันตรวจห้วย ซ.รพช. ศก. 3230 ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดบ้านหนองเก่า ซ.ศก. 3040 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดบ้านกันทรอมอุดม ซ.2341 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดกันทรอมใต้ ซ.2341 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดบ้านหลักหิน ซ.2127 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดบ้านกันทรอมน้อย ซ.2341 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดบ้านบักดอง ซ.2127 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดอุดมวนาราม ซ.2335 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดปราสาทศรี ซ.2127 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดตำหนักไทร ซ.2127 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดบ้านสำโรงเก่า ซ.2335 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดบ้านสำโรงเกียรติ ซ.2236 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดบ้านห้วยจันทร์ ซ.2341 ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดป่าทับทิมสยาม 7 ซ.2236 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดทับทิมสยาม 7 ซ.2236 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านปุน ซ.ศก. 3004 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านกราม ซ.ศก. 3004 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านระหาร ซ.24 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ซ.24 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านภูทอง ซ.24 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา ซ.ศก. 3040 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนนาแก้ววิทยา ซ.24 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว ซ.24 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านกันจด ซ.24 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านเดื่อ ซ.2111 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ซ.ศก. 3040 ต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา ซ.ศก. 3040 ต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านกระหวัน ซ.2111 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ ซ.ศก. 3040 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านโคกกระเวียง ซ.2111 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านจะเนียว ซ.2111 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ ซ.2111 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านขุนหาญ ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนร่มโพธิ์พิทยาคม ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านอาราง ซ.ศก. 3040 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ซ.2128 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านซำ ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ซ.2128 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านดาน ซ.2128 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านศิวาลัย ซ.2127 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านดู่ ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านโนนแฝก ซ.ศก. 3040 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านโนนสูง ซ.2128 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ซ.ศก. 3040 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านกระเบา ซ.2128 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านตาเอก ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านหนองเก่า ซ.ศก. 3040 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านตาปรก ซ.2127 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย ซ.รพช. ศก. 3230 ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านกันทรอม ซ.2341 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านบักดอง ซ.2127 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ซ.2341 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านหนองผือ ซ.รพช. ศก. 3230 ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง