ค้นพบจำนวน 64 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอารี ตำบลดินแดง ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพะแวะ ตำบลสุขสวัสดิ์ ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาโมกข์ ตำบลสำโรงพลัน หมู่14 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกันตรวจ ตำบลโนนปูน หมู่1 ต.โนนปูน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไม้แก่น ตำบลสำโรงพลัน 35 หมู่12 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง หมู่20 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดบ้านธาตุจังเกา ซ.ศก. 3015 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดหนองระเยียว ซ.ศก. 3015 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดศรีขันธ์วาสโพนปลัด ซ.2111 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดปราสาทเยอเหนือ ซ.2111 ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดปราสาทเยอใต้ ซ.2111 ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดคูสี่แจ ซ.2111 ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดหนองอารีย์ ซ.ศก. 3015 ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดบ้านประอาง ซ.2111 ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดบ้านตราด ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดศิลาวราราม ซ.ศก. 2113 ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดบ้านคอก ซ.ศก. 3016 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดไพรบึง ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดจังกระดาน ซ.ศก. 3014 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดบ้านติม ซ.ศก. 5050 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดบ้านสำโรงพลัน ซ.2111 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดหัวช้าง ซ.2111 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดมณีนาคบุพาราม ซ.24 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดบ้านสดำ ซ.24 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดเคาะกุปวารีย์ ซ.24 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านหนองระเยียว ซ.ศก. 3015 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านโพนปลัด ซ.2111 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ ซ.2111 ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านคูสี่แจ ซ.2111 ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนวัดบ้านประอาง ซ.2111 ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านส้างใหญ่ ซ.ศก. 3015 ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านตราด ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านดองดึง ซ.ศก. 2113 ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านผือ ซ.ศก. 3014 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร ซ.ศก. 3016 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนอนุบาลไพรบึง ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านพราน ซ.ศก. 3014 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) ซ.ศก. 5050 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน ซ.2111 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ ซ.24 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านหัวช้าง ซ.24 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านชำแระ ซ.24 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านโป่ง ซ.24 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ซ.24 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ซ.24 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านสดำ ซ.24 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
สถานีอนามัยบ้านกันตรวจ ซ.ศก. 3015 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
สถานีอนามัยบ้านพะแวะ ซ.ศก. 3015 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
สถานีอนามัยบ้านหนองอารี ซ.ศก. 3015 ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
สถานีอนามัยบ้านไม้แก่น ซ.ศก. 5050 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
สถานีอนามัยบ้านตาโมกข์ ซ.24 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไพรบึง ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไพรบึง ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
ที่ว่าการอำเภอไพรบึง ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
แขวงการทางไพรบึง ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาไพรบึง ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
สถานีตำรวจภูธรอำเภอไพรบึง ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงพยาบาลไพรบึง ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
กลุ่มปั้นหม้อบ้านท่าข้องเหล็ก ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง