ค้นพบจำนวน 188 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวเสือ ตำบลหัวเสือ หมู่1 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปราสาท ตำบลปราสาท หมู่1 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอาวอย ตำบลโสน หมู่2 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองลุง ตำบลสะเดาใหญ่ หมู่11 ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคล้า ตำบลโสน หมู่3 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรงตาเจ็น ตำบลสำโรงตาเจ็น หมู่1 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสมบูรณ์ ตำบลห้วยใต้ หมู่4 ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวิทย์ ตำบลลมศักดิ์ หมู่9 ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปรือคันตะวันออก ตำบลปรือใหญ่ หมู่5 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ หมู่1 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อทอง ตำบลปราสาท หมู่7 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนิคมซอยกลาง ตำบลหนองฉลอง หมู่6 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาก๊อก ตำบลห้วยสำราญ หมู่6 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะเคียนบังอิง ตำบลศรีสะอาด หมู่8 ต.ศรีสะอาด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตำบลตะเคียน หมู่1 ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตรอย ตำบลหนองฉลอง หมู่5 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจะกง ตำบลจะกง หมู่2 ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองกลาง ตำบลตาอุด หมู่6 ต.ตาอุด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขนุน ตำบลโสน ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด หมู่1 ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกวางขาว ตำบลนิคมพัฒนา ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกฤษณา ตำบลกฤษณา หมู่2 ต.กฤษณา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใจดี ตำบลใจดี หมู่1 ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนน ตำบลศรีตระกูล ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกเพชร ตำบลโคกเพชร หมู่1 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทับทิมสยาม 06 บ้านนาจะเรีย ตำบลปรือใหญ่ หมู่13 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ถ.ไกรภักดี ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดสวัสดี ซ.ศก. 3023 ต.กฤษณา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดบ้านสำโรงตาเจ็น ซ.ศก. 3027 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดบ้านศาลา ซ.220 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดบ้านกฤษณา ซ.ศก. 3023 ต.กฤษณา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดบ้านกระโพธิ์เริงรมย์ ซ.ศก. 3027 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดตาสุด ซ.ศก. 3023 ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดบ้านสวงษ์ ซ.220 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดเสลา ซ.2167 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดบ้านหัวเสือ ซ.220 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดจะกง ซ.ศก. 3023 ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดบ้านระกา ซ.2167 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดบ้านกระโพธิ์ ซ.ศก. 3016 ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดหนองอาทิ ซ.ศก. 3015 ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ซ.ศก. 3016 ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดหนองแวง ซ.ศก. 4047 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดจันลม ซ.ศก. 3016 ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดบ้านดองกำเม็ด ซ.220 ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดบ้านชำแระ ซ.ศก. 5050 ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดโคกโพน ซ.ศก. 2002 ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดโพธิ์ญาณ(วัดสะอาง) ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดโคกสูงศรีอุดมวณาราม ซ.ศก. 4047 ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดสำโรงสูง ซ.ศก. 5050 ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดโพธิพฤกษ์(วัดเจ๊ก) ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดจันทราปราสาท ซ.ศก. 4047 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดไทยเทพนิมิต ถ.ไกรภักดี ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดโสภณวิหาร ซ.ศก. 4047 ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดกลางอัมรินทราวาส ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดกลางขุขันข์ ถ.ไกรภักดี ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดบูรพามหาพุทธาราม(วัดเขียน) ซ.ศก. 5050 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดเทพทวาราบ้านแทรง ซ.2201 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดเวสาลีศรีมงคล(วัดเสลานาก๊อก) ซ.ศก. 4047 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดบ้านโสน ซ.2201 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดบ่อทอง ซ.ศก. 2002 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดนิคมสายเอก ซ.2157 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดตรอยนิคม ซ.24 ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดปัตจันตทวาราม(วัดบ้านอาวอย) ซ.2201 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดบ้านละเบิก ซ.24 ต.ตาอุด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดบ้านสมบูรณ์ ซ.24 ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดกวางขาว ซ.2157 ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดบ้านสนามสามัคคี ซ.24 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดค่ายนิคม ซ.2157 ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดตาเบ๊าะเกษมงคล ซ.2341 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดโนนสมบูรณ์ ซ.2341 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านสวัสดี ซ.ศก. 3023 ต.กฤษณา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น ซ.ศก. 3027 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านโนนดู่ ซ.ศก. 3027 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านศาลาประปุน ซ.ศก. 3027 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านกฤษณา ซ.ศก. 3023 ต.กฤษณา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านเริงรมย์ ซ.ศก. 3027 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านตาสุด ซ.ศก. 3023 ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา ซ.220 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านจะกง ซ.ศก. 3023 ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านเสลา ซ.2167 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ ซ.220 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านระกา ซ.2167 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านโคกเพชร ซ.2167 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านตรางสวาย ซ.220 ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ ซ.ศก. 3016 ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านกันจาน ซ.220 ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ซ.2167 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ซ.ศก. 3016 ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ ซ.ศก. 3015 ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านหนองแวง ซ.ศก. 2002 ต.ศรีสะอาด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านบัวบก ซ.ศก. 3016 ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านตะเคียนวิทยาคม ซ.ศก. 3016 ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านจันลม ซ.ศก. 3016 ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง ซ.ศก. 2002 ต.ศรีสะอาด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด ซ.220 ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านใจดี ซ.ศก. 4047 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านชำแระกลาง ซ.ศก. 5050 ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ ซ.ศก. 2002 ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง