ค้นพบจำนวน 338 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหิน ตำบลสวนกล้วย หมู่2 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเดียงน้อย ตำบลเมือง ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสังเม็ก ตำบลสังเม็ก ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีอุดม ตำบลจานใหญ่ ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละลาย ตำบลละลาย ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วง ตำบลตระกาจ ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน 181 หมู่6 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาขนวน ตำบลขนุน หมู่5 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนากันตม ตำบลสังเม็ก ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนา ตำบลภูเงิน ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าสว่าง ตำบลโนนสำราญ 133 หมู่9 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าพระ ตำบลภูเงิน ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถนนวิหาร ตำบลบึงมะลู ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาแท่น ตำบลบึงมะลู ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านด่านกลาง ตำบลภูผาหมอก ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชำเม็ง ตำบลเสาธงชัย ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชำ ตำบลชำ ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจำนัน ตำบลสวนกล้วย ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจาน ตำบลจานใหญ่ ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำโปรย ตำบลละลาย ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขนุน ตำบลขนุน หมู่1 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสมประสงค์ ตำบลกระแซง ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโดนเอาว์ ตำบลรุง 1 ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกเจริญ ตำบลละลาย ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคก ตำบลทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก ตำบลหนองหญ้าลาด ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเดียงตะวันตก ตำบลเวียงเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขวา ตำบลกระแซง ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ 360 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สำนักงานสุขภาพโศกขามป้อม ตำบลเสาธงชัย หมู่4 ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ ถ.วีระเทพ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดพุทธวราราม ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดป่าอรุณีศรัทธาธรรม ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านจานบัว ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดไผ่หนองแคน ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านหนองฮาง ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดโพธิ์ราษฎร์สามัคคี ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านตายู ซ.221 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านท่าพระ ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดไร่เจริญ ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดใหม่สามัคคีธรรม ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านนาซำศรีมงคลพุทธาราม ซ.221 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านพวงพยอม ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดหนองตระกาศเรืองตระกูลอุปถัมภ์ ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดโพธิ์ธาราม ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดเก่าบ้านจานใต้ ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดเวฬุวันสันติสุข ซ.221 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดจานคุณาราม ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดป่าภูคำ ซ.221 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านม่วง ซ.24 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านหนองกระทิง ซ.221 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดภูเงินวนาราม ซ.221 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านตูมน้อย ซ.221 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดด่าศรีตาลอยสาขาที่ 113(วัดหนองป่าพง) ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านนากันตม ซ.รพช. ศก. 3165 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดสามแยกพัฒนาราม ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดไพรงาม ซ.221 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดประชาสามัคคีบ้านตาเกษ ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดหินกองพันธรังษี ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านคระกาศ ซ.24 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดศิลาราม ซ.ศก. 2033 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดทุ่งศรีนวล ซ.รพช. ศก. 3254 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดไหล่ดุม ซ.รพช. ศก. 3165 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดซำแสง ซ.ศก. 3202 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดทุ่งกัลยาสว่าง ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดกัทลิวันสาขาที่ 6 วัดหนองป่าพง ซ.ศก. 2033 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดจันทโสภณ ซ.รพช. ศก. 3165 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดป่าเทพศิริพิทักษ์ธรรม ซ.ศก. 42078 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดนารังกา ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดสวนกล้วย ซ.ศก. 2033 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านหนองขวาง ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดภูดินแดง ซ.ศก. 3202 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดคล้อเกษศิริ ซ.ศก. 42078 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านแก ซ.ศก. 2112 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านกันจาน ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านขะยูง ซ.รพช. ศก. 3165 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดสามัคคีศรีวราราม ซ.ศก. 2033 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดป่าสังฆ์ธรรมสามัคคี ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านจำนัน ซ.รพช. ศก. 3254 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดนักบุญเทเรเซ ซ.2085 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดศิริมงคลบ้านสายเจริญ ซ.ศก. 6032 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดกระบี่ ซ.ศก. 2112 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดพระใหญ่ ซ.ศก. 3005 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดทุ่งโพธิ์ ซ.รพช. ศก. 3165 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดขนาวนาราม ซ.2085 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านขนาเก่า ซ.2085 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดป่าดอนเย็น ซ.2085 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดกระแซงใหญ่ ซ.ศก. 3005 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดสุทธาวาสอุดมระโยง ซ.ศก. 3040 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดพระทะเลศิริพุทธวราราม ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดนักบุญเปาโล ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดป่าบ้านพัฒนา ซ.221 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดสว่าง ซ.ศก. 6032 ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านน้ำอ้อม ซ.2085 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดป่าศรีอุดม ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง