ค้นพบจำนวน 168 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหัวช้าง ตำบลหนองหัวช้าง ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองทามน้อย ตำบลคำเนียม ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละทาย ตำบลละทาย ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยาง ตำบลยาง ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพันลำ ตำบลบัวน้อย ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผึ้ง ตำบลทาม ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผักแพว ตำบลผักแพว ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบกขี้ยาง ตำบลหนองหัวช้าง ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งมั่ง ตำบลอีปาด ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดู่ ตำบลดู่ ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจาน ตำบลจาน ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกอก ตำบลหนองแก้ว ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนผึ้ง ตำบลโนนสัง ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเจี่ย ตำบลทาม ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์ ถ.พิชิตรังสรรค์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดสระส้ม ซ.ศก. 3043 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบูรพา ซ.ศก. 3043 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดหนองไฮ ซ.ศก. 2033 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดกุดเตอะ ซ.ศก. 3043 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านทุ่งมั่ง ซ.2168 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านหนองมุข ซ.2404 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดศรีโพธิ์บ้านเจี่ย ซ.2412 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านกอก ซ.2168 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดป่าเมืองน้อย ซ.2168 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านเมืองน้อย ซ.2168 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านยางน้อย ซ.2168 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดสุทัศน์บ้านหมัด ซ.2412 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดศรีวิสัย ซ.ศก. 2017 ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดโพธิ์ศรีบ้านละทาย ซ.2168 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านโอ้น ซ.2412 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านหนองแวง ซ.ศก. 2017 ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดป่าบ้านหนองแวง ซ.ศก. 2017 ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านพันลำ ซ.ศก. 4042 ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านโนนปอ(วัดตำแย) ซ.ศก. 4042 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดเกาะเหล็ก ซ.ศก. 4044 ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดสง่าวราราม ซ.ศก. 2017 ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดป่าหนองแก้วสันติธรรม ซ.ศก. 4037 ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านเทิน ซ.ศก. 4042 ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดโพธิ์ศรี ซ.ศก. 4037 ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านเหม้า ซ.ศก. 4037 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านหนองเรือ ซ.ศก. 4042 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดสระบัวบ้านกอก ซ.รพช. ศก. 3108 ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดป่าไชยาวาน ซ.226 ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดศรีมังคราราม ซ.2168 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดป่าประชาสังสฤษฏิ์ ซ.2168 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดโนนผึ้ง ซ.226 ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดกันทรารมย์ ถ.พิชิตรังสรรค์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดป่าสันติธรรมบ้านคำเมย ซ.226 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดสุวรรณาราม ซ.ศก. 3010 ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดป่าบ้านขี้เหล็ก ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดหนองกก ซ.226 ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านหนองถ่ม ซ.2085 ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านดู่ ซ.ศก. 3012 ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านหนองถ่ม ซ.ศก. 3012 ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านโคก ซ.ศก. 3010 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดศรีมงคลวนาราม ซ.ศก. 3010 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดศิริราษฎร์ ซ.2360 ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดทุ่งพาย ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านหนองม่วง ซ.ศก. 3012 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านหนองม่วง ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดป่าขันติธรรม สาขา 1 วัดดอนธาตุ ซ.ศก. 3012 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านยาง ซ.ศก. 3012 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดหนองดุม ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดโพธิ์ลังการาษฎร์เจริญ ซ.2360 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านโนนแดง ซ.ศก. 3010 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดนางกว่าง ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดหนองทามใหญ่ ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านสวนฝ้าย ซ.ศก. 3012 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดหนองหัวช้าง ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านเกาะ ซ.ศก. 3010 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านผักแพว ซ.ศก. 3012 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดสงวนสวนลำดวน ซ.ศก. 3012 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านโนนศรีไทย ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านบกบ่าง ซ.ศก. 3012 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดหนองม่วง ซ.2360 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดลือชัยวนาราม ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านบูรพา ซ.2360 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดศรีนิมิตจันทราราม(วัดบ้านจาน) ซ.ศก. 3010 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านผักบุ้ง ซ.2360 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านอาลัย ซ.ศก. 3012 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านพะแนง ซ.ศก. 3012 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านผึ้ง(ประชาสรรค์) ซ.ศก. 3043 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านหนองไฮ ซ.ศก. 2033 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านทาม ซ.ศก. 3043 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง ซ.2168 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ซ.2168 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านเจี่ย ซ.2412 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านอีปาด ซ.2168 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข ซ.2168 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านกอก ซ.2168 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี ซ.2168 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านหมัด ซ.2412 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ ซ.ศก. 2017 ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านละทาย ซ.2168 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนละทายวิทยา ซ.2168 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านหนองแวง ซ.ศก. 2017 ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านพันลำ ซ.ศก. 4042 ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง