ค้นพบจำนวน 298 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ ต.โพนข่า อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคู ตำบลจาน ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก ต.หนองครก อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโน ตำบลน้ำคำ ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ตำบลโพนเขวา อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสร้างเรือง ตำบลหญ้าปล้อง ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคูซอด ตำบลคูซอด ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า ต.โพนข่า อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านก้านเหลือง ตำบลหมากเขียบ ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกลาง ตำบลโพนค้อ ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนงาม ตำบลตะดอบ ต.โพนข่า อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนแกด ตำบลทุ่ม ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแทง ตำบลซำ ต.ซำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 1250 ถ.กสิกรรม ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ศูนย์บริการสาธารณสุข2 ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ศูนย์บริการสาธารณสุข(เทศบาล 4) อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ซ.ศรีวิเศษ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซ.ศก. 3051 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ซ.วิเศษภักดี อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเทคโนโลยีศรีสะเกษเฉลิมหล้า ซ.226 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ซ.โชติพันธ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วิทยาลัยพลศึกษาศรีสะเกษ ถ.ทองมาก อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดป่าโนนทราย ซ.2373 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดสิมเก่า ซ.ศก. 4041 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านคูซอด ซ.2373 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดหัวนา ซ.ศก. 4053 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดเก่าบ้านเปือย ซ.ศก. 4053 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านหว้าน ซ.ศก. 4053 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดสว่างอารมณ์ ซ.ศก. 4053 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดสว่างอารมณ์(วัดข้าวดอ) ซ.ศก. 4053 ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดหนองคำ ซ.ศก. 4053 ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดน้ำคำ ซ.ศก. 4053 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านหอย ซ.ศก. 3028 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านสร้างเรือง ซ.ศก. 4053 ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดหญ้าปล้อง ซ.2373 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านหนองโน ซ.ศก. 3400 ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านเอก ซ.2373 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดประชาสามัคคี ซ.ศก. 3400 ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดหนองไผ่ ซ.ศก. 3072 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดแสงอรุณ ซ.ศก. 5009 ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดวังไฮ ซ.2373 ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านง้อ ซ.ศก. 5009 ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านเหล่าแค ซ.รพช. ศก. 3229 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดโนนจาน ซ.รพช. ศก. 3229 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดเพียนาม ซ.226 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดศรีมิ่งเมือง ซ.วิจิตรนคร 2 ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านโพธิ์ ซ.รพช. ศก. 3229 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดป่าทรายทอง ซ.ศก. 2060 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านหนองเข็ง ซ.ศก. 2060 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดป่าโนนเขวา(วัดบ้านอีลอก) ซ.รพช. ศก. 3229 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดสุนทราวาส ซ.226 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดโนนแดง ซ.226 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดโนนสำนัก ซ.2373 ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดมหาพุทธาราม ซ.เทพา 4 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านโพนเขวา ซ.ศก. 2060 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดมหาพุทธาราม ซ.เทพา 4 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดพันทาวราราม ถ.ไทยพันทา ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดโนนกอง ซ.226 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดหลวงสุมังคลาราม ซ.ศรีสุมังค์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดป่าศรีสำราญ ซ.ศรีสำราญ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดเลียบบูรพาราม ซ.รอบเมืองใต้ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดหนองแวง ซ.ศก. 2060 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ซ.ชัยสวัสดิ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดดอนโสภณ ซ.226 ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดสำโรง ซ.226 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดหนองกิโล ซ.226 ต.หนองครก อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดหนองแก้ว ซ.226 ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านดงยาง ซ.226 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดปุณฑริกโชติปาลาราม(วัดบัวเตย) ซ.226 ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านโนนตาเต้ ซ.220 ต.หนองครก อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านหนองสวง ซ.220 ต.หนองครก อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านบก ซ.ศก. 2016 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านหมากเขียบ ซ.220 ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดโนนเจริญ ซ.226 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านกุดโง้ง ซ.ศก. 2016 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านหนองหัวลิง ซ.220 ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านนาดี ถ.พิมกร ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดโพนข่า ซ.ศก. 2016 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดหนองเทา ซ.ศก. 1013 ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดตะดอบ ซ.ศก. 2016 ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านยางกุด ซ.220 ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านหนองแคน ซ.221 ต.ซำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านก้านเหลือง ซ.220 ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านโนนสอาด ซ.ศก. 1013 ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านซำ ซ.ศก. 3015 ต.ซำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านเปือย ซ.ศก. 1013 ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดโพธิ์งาม ซ.ศก. 1013 ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านนาสูง ซ.ศก. 1013 ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดนิคมศิลาราม ซ.220 ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านแทง ซ.ศก. 3015 ต.ซำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดโพนค้อ ซ.221 ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านหนองไฮ ซ.ศก. 2016 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านเวียง ซ.ศก. 3015 ต.ซำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านก่อ ซ.221 ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านจาน ซ.221 ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง