ค้นพบจำนวน 2,347 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 24
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวเสือ ตำบลหัวเสือ หมู่1 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหมี ตำบลหนองหมี ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ ต.โพนข่า อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปราสาท ตำบลปราสาท 138 หมู่12 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปราสาท ตำบลปราสาท หมู่1 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดู่ ตำบลดู่ ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดู่ ตำบลดู่ ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง หมู่15 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไผ่ ตำบลไผ่ ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนค้อ ตำบลโนนค้อ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเสียว ตำบลเสียว จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเสียว ตำบลเสียว ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยางชุมใหญ่ ตำบลยางชุมใหญ่ ต.ยางชุมใหญ่ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอีหล่ำ ตำบลอีหล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอีเซ ตำบลอีเซ 111 จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอาวอย ตำบลโสน หมู่2 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้อมแก้ว ตำบลก้านเหลือง ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวช้าง ตำบลหัวช้าง ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวเหล่า ตำบลบก ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห่องน้อย ตำบลผักไหม 1 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหว้าน ตำบลหว้านคำ ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหว้าน ตำบลสำโรงปราสาท ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยจันทร์ ตำบลห้วยจันทร์ 403 ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลักหิน ตำบลบักดอง 233 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหยอด ตำบลเหล่ากวาง ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอารี ตำบลดินแดง ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหิน ตำบลสวนกล้วย หมู่2 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหัวช้าง ตำบลหนองหัวช้าง ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหว้า ตำบลหนองหว้า ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหมากแก้ว ตำบลบ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสังข์ ตำบลศรีสำราญ ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสะมอน ตำบลเมืองหลวง หมู่11 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองลุง ตำบลสะเดาใหญ่ หมู่11 ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองม้า ตำบลหนองม้า จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองมะเกลือ ตำบลโนนค้อ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวดง ตำบลหนองบัวดง จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนกเจ่า ตำบลรังแร้ง ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองทามน้อย ตำบลคำเนียม ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตาพรม ตำบลวังหิน ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองงูเหลือม ตำบลหนองงูเหลือม ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคูใหญ่ ตำบลเป๊าะ ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคู ตำบลจาน ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองค้า ตำบลหนองค้า หมู่2 ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคล้า ตำบลโสน หมู่3 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก ต.หนองครก อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโน ตำบลน้ำคำ ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ตำบลโพนเขวา อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ตำบลคูบ ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแปน ตำบลผือใหญ่ จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแคน ตำบลหนองห้าง 48 หมู่13 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเดียงน้อย ตำบลเมือง ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเชียงทูน ตำบลหนองเชียงทูน ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรงตาเจ็น ตำบลสำโรงตาเจ็น หมู่1 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรงเกียรติ ตำบลบักดอง ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรง ตำบลพรหมสวัสดิ์ ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสังเม็ก ตำบลสังเม็ก ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวาย ตำบลสวาย ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสร้างปี่ ตำบลสร้างปี่ ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสร้างเรือง ตำบลหญ้าปล้อง ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสมบูรณ์ ตำบลห้วยใต้ หมู่4 ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสงยาง ตำบลกุง จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีอุดม ตำบลจานใหญ่ ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ หมู่12 ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีพะเนา ตำบลตูม ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีโนนงาม ตำบลศรีโนนงาม ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวิทย์ ตำบลลมศักดิ์ หมู่9 ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละลาย ตำบลละลาย ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละลมกลาง ตำบลละลม ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละทาย ตำบลละทาย ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยาง ตำบลสำโรง ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยาง ตำบลยาง ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงแยก ตำบลพราน 194 หมู่6 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วง ตำบลตระกาจ ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วง ตำบลเป๊าะ จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย 199 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน 181 หมู่6 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพันลำ ตำบลบัวน้อย ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพะวร ตำบลจานแสนไชย 35 หมู่2 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพะแวะ ตำบลสุขสวัสดิ์ ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพยุห์ ตำบลพยุห์ ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพยอม ตำบลตะเคียนราม ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพงพรต ตำบลหนองห้าง หมู่3 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผือ ตำบลผือใหญ่ จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผึ้ง ตำบลทาม ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผักขะ ตำบลลิ้นฟ้า ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผักไหม ตำบลผักไหม 35 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผักแพว ตำบลผักแพว ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง