ค้นพบจำนวน 211 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบัว หมู่1 ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีสุข ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวแรต ตำบลตรึม หมู่5 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโดน ตำบลหนองบัว หมู่10 ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยะยาน ตำบลหนองเหล็ก หมู่17 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาท่ม ตำบลแตล หมู่8 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะ ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขะเนก ตำบลหนองขวาว หมู่4 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสนวน ตำบลกุดหวาย ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะตรวจ ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองขวาว ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเหล็ก ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลยาง ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนารุ่ง หมู่2 ต.นารุ่ง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตรึม ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตรมไพร ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลช่างปี่ ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจารพัต ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคาละแมะ ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลขวาวใหญ่ ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกุดหวาย ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศีขรภูมิ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ซ.226 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดศิริสัจจัง ซ.สร. 4017 ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดบ้านโพธิ์ ซ.สร. 4017 ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดชัยมงคลวราราม ซ.สร. 2094 ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดบ้านบุกันแทน ซ.สร. 4007 ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดพุทธจิเจริญธรรม ซ.สร. 4007 ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดบ้านคาละแมะ ซ.สร. 4007 ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดหนองคู ซ.2079 ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดบ้านหนองบัว ซ.สร. 4048 ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดบ้านโพธิ์ ซ.สร. 3005 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดสว่างอารมณ์ ซ.สร. 3005 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดสระแก้ว ซ.2334 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดบ้านประทุน ซ.2334 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดบ้านบ่อน้ำใส ซ.สร. 3005 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดบ้านหัวแรต ซ.สร. 3005 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดพรมศิลาแตล ซ.2334 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดอาวุธยุทธราม ซ.2334 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดบ้านสวาย ซ.สร. 3021 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดบ้านตรึม ซ.สร. 3005 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดบ้านขวาวใหญ่ ซ.2079 ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดเวฬุหนองไผ่ ซ.2079 ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดบ้านอะราง ซ.226 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดบ้านสำโรง ซ.2334 ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดปิยธรรมาราม ซ.สร. 3021 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดสุธาวาส ซ.2079 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดทุ่งสว่างนารุ่ง ซ.226 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดบ้านหนองเหล็ก ซ.226 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดโนนแคน ซ.สร. 3021 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดราษฎร์บำรุง ซ.226 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดกะลัน ซ.226 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดศรีโพธาราม ซ.สร. 3021 ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดบูรพาหรรษา ซ.2334 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดบ้านโนนแดง ซ.สร. 4015 ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดป่าวิปัสนาหนองขวาว ซ.2079 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดชูประศาสนาราม ซ.226 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดบ้านข่า ซ.สร. 3036 ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดโพธิสัตว์ ซ.สร. 3036 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดศรีอาเสก ซ.226 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดอัมพวันวรารามบ้านแก ซ.สร. 3036 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดโพธิ์ญาณ ซ.226 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดระแงง ถ.เสรีธิปัตย์ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดปราสาท ซ.เทศบาล 8 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดศรีวิหารเจริญ ซ.เทศบาล 1 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดบ้านดงถาวร ซ.สร. 4015 ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดใหม่ชัยมงคล ซ.สร. 4015 ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดบ้านช่างปี่ ซ.สร. 3021 ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดบ้านระเวียง ซ.2371 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดบ้านสะดี ซ.สร. 4015 ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดประทุมสว่าง ซ.226 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดบ้านสมบูรณ์ ซ.สร. 4015 ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดศรีประชาพัฒนากางของ ซ.สร. 4015 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดป่าเทพประทาน ซ.สร. 4015 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดบัวหวาย ซ.สร. 2034 ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดไพรจิกิวราราม ซ.สร. 2034 ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดวารีหงษ์ทองศรัทธาราม ซ.สร. 4015 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดพันษี ซ.สร. 3112 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดหนองสองห้อง ซ.2371 ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดศิริสดอชัย ซ.สร. 3035 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดศรีวาบริบูรณ์พิสัย ซ.สร. 3035 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดกะพี้-ประดู่ ซ.สร. 3035 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดป่าช้าตามอ ซ.สร. 3112 ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดชัยมงคลมุนีวาส ซ.สร. 08301 ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดบ้านหนองแวง ซ.2371 ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดบ้านกะดึ ซ.2371 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดอัมพวันทุ่งราม ซ.2371 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดป่าวังวิเวก ซ.สร. 3035 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดเทพมงคลบ้านหนองเหล็ก ซ.สร. 3112 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดป่าศิริธรรมาราม ซ.2371 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดบ้านลุมพุก-หนองกุง ซ.สร. 3035 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดปราสาทเทพนิมิตร ซ.สร. 4018 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดศรีสุขมิ่งมงคล ซ.สร. 08301 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดท่าพระวราราม ซ.สร. 08301 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
มัสยิดนูรุ้ลอีมาน ซ.เทพนิมิต ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
ญานีสรรพสินค้า ซ.เทศบาล 1 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านหนองขนาด ซ.สร. 4017 ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนการุญวิทยา ซ.สร. 2094 ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา ซ.2079 ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง