ค้นพบจำนวน 69 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองห้อง ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอียอ หมู่1 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรง ตำบลแคน หมู่10 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนานวน ตำบลนานวน ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโสมน ตำบลบัวโคก 81 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนเปือย ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวงัว ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองระฆัง ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแคน หมู่13 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
วัดแจ้งหนองบัวแดง ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
วัดบึง ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
วัดธาตุ ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
วัดสว่างโคกสะอาด ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
วัดหนองแคนน้อยบูรพาราม ซ.2333 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
วัดสว่างนายม ซ.2079 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
วัดอุดรโนนจาน ซ.2079 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
วัดแก้วกุญชรหนองระฆัง ซ.สร. 3087 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
วัดอิสาณนาดี ซ.สร. 3087 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
วัดสว่างหนองอียอ ซ.2333 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
วัดบูรพาวนาราม ซ.2079 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
วัดศรีอุดมหนองคู ซ.สร. 4034 ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
วัดกาพระคุณาราม ซ.สร. 4034 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
วัดแจ้งนานวน ซ.สร. 3087 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
วัดสุทธิวงศา ซ.2079 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนบ้านธรรมษา ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนบ้านเป้า ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนวัดบึงสนม ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนสนมวิทยาคาร ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนสนมศึกษาคาร ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนบ้านทัพไทย ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี ซ.สร. 4033 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนบ้านแคนน้อย ซ.2333 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา ซ.สร. 4033 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนบ้านแคน ซ.สร. 4033 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) ซ.2079 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนบ้านนาดี ซ.สร. 3087 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว ซ.สร. 4034 ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนบ้านโนนจาน ซ.2079 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนบ้านหนองระฆัง ซ.สร. 3087 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนหนองอียอวิทยา ซ.2333 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนบ้านกาพระ ซ.สร. 4034 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนบ้านตาเพชร ซ.สร. 4034 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนบ้านนานวน ซ.สร. 3087 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนบ้านหัวงัว ซ.2079 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สถานีอนามัยบ้านศรีสำโรง ซ.2079 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สถานีอนามัยบ้านสำโรง ซ.สร. 4034 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สถานีอนามัยตำบลหนองระฆัง ซ.สร. 3087 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สถานีอนามัยตำบลหนองอียอ ซ.2333 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สถานีอนามัยบ้านนานวน ซ.สร. 3087 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สถานีอนามัยบ้านสองห้อง ซ.สร. 4034 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สถานีอนามัยตำบลหัวงัว ซ.2079 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนม ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สำนักงานเทศบาลตำบลสนม ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สำนักงานเทศบาลตำบลสนม ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสนม ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
ที่ว่าการอำเภอสนม ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สำนักงานเกษตรอำเภอสนม ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสนม จำกัด ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาสนม ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสนม ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลสนม ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.2079 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.2079 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2079-2333 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
เรีอนวิไล 501 ถ.สุรินทร์-ลำชี อ.สนม จ.สุรินทร์ 0-4453-8811
08-9423-3184
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง