ค้นพบจำนวน 132 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ 16 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 0-4451-1117
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานพยาบาลสถานีกาชาดที่ 1 พลสุรินทร์อนามัย ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศูนย์สุขภาพชุมชนสุริยกานต์ ถ.สุรยกานต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศูนย์สุขภาพชุมชนสถานีรถไฟ 49-51 ถ.หนองดุม ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศูนย์สุขภาพชุมชนกรุงศรีนอก ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
เทศบาลเมืองสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) 312/1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ ซ.วิมลบัณฑิต ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 7 ถ.กรุุุุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ซ.จางวาง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ซ.214 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดหนองบัว ซ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดกลางสุรินทร์ ซ.ธนาสันต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
หลวงพ่อพระชีว์ วัดบูรพาราม ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดศาลาลอย ซ.เทศบาล 2 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดจำปา ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดพรหมสุรินทร์ ซ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดประทุมเมฆ ซ.ปทุมเมฆ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดจุมพลสุทธาวาส ซ.ศรีไผทสมันต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
เพชรเกษมพลาซ่า ซ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ห้างสรรพสินค้าสุรินทร์พลาซ่า ซ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนนวาณิชย์นุกูล ซ.หนองดุม ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนเทศบาล 3(เทศบาลอนุสรณ์) ซ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนอนุบาลรัตนศึกษา ซ.วัดบูรพาราม ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนเทศบาล 2(วิภัชศึกษา) ถ.สุริยกานต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนสุรินทร์ศึกษา(แผนกอนุบาล) ซ.ปอยปรีง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนเทคโนโลยีสุรินทรศึกษา ซ.ปอยปรีง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนสิรินธร ซ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ซ.เทศบาล 5 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนเทศบาล 1 ซ.สุริยราช ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนสุรวิทยาคาร ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ถ.คชสาร ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนหนองโตงร์สุรวิทยาคาร ซ.214 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
แป๊ะตี๋ ซ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ร้านอาหารจานทอง ซ.สิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำรับต้นเครื่อง ซ.สิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
แขวงการทางสุรินทร์ ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ ซ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ซ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศาลแขวงสุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ ซ.วิมลบัณฑิต ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ ซ.ศรีไผทสมันต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีสุรินทร์ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ซ.ธนาสันต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ซ.ศราโบราณ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1 ซ.214 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ ซ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ซ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ซ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) จังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ซ.ธนาสันต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซ.วิมลศีลพรต ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ซ.เทศบาล 4 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ ซ.สืบสหการ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ซ.ศรีไผทสมันต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ซ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ ซ.214 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ซ.214 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ ซ.214 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดสุรินทร์ ซ.214 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงแรมนิว ซ.หนองดุม ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงแรมเพชรเกษม ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงแรมแสงทอง สุรินทร์(นิดเดียว) ซ.ธนาสันต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงแรมกรุงศรีโฮเต็ล ซ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงแรมทองธารินทร์ ซ.สิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงแรมเมมโมเรียล ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงแรมบังกาโล 25 น. ซ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ ซ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลรวมแพทย์ ซ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลสุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน ซ.214 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.ทางหลวงชนบท สร.3038 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.เทศบาล 3 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.ธนาสันต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศูนย์ศิลปาชีพดอนลี่ ซ.ปอยปรีง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
คริสตจักรชีวิตใหม่สุรินทร์ ซ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
คริสตจักรอิมมานูเอล ซ.สิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
คริสตจักรศุภมิตร ซ.ตรอกโพธิ์ร้าง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
คริสตจักรแบ๊บติสต์สุรินทร์ ซ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์สุรินทร์ ซ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
แยกถนนยุทธนา ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
แยกถนนสันติสุข ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
แยกถนนเทศบาล ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
แยกถนนหลักเมือง-ถนนกรุงศรีนอก-ใน ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
แยกถนนหลักเมือง-ถนนเทศบาล 3 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214-226 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง