ค้นพบจำนวน 426 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ 16 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 0-4451-1117
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาบัว ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาดี หมู่2 ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอาลอ ตำบลนาดี ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาบัว ตำบลนาบัว ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทัพกระบือ ตำบลสำโรง ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกาเกาะ ตำบลตาอ๊อง ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวาย ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสลักได ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลราม ต.บุฤาษี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนอกเมือง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าสว่าง ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตาอ็อง ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตั้งใจ ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตระแสง ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคอโค หมู่1 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกาเกาะ ต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแสลงพันธ์ หมู่1 ต.แสลงพันธ์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแกใหญ่ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองที ถ.เทศบาล 4 ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเพี้ยราม หมู่1 ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเทนมีย์ ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเฉนียง ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานพยาบาลสถานีกาชาดที่ 1 พลสุรินทร์อนามัย ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางสุรินทร์ 53/6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศูนย์สุขภาพชุมชนสุริยกานต์ ถ.สุรยกานต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศูนย์สุขภาพชุมชนสถานีรถไฟ 49-51 ถ.หนองดุม ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศูนย์สุขภาพชุมชนกรุงศรีนอก ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
เทศบาลเมืองสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) 312/1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ ซ.วิมลบัณฑิต ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 7 ถ.กรุุุุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ซ.จางวาง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ซ.214 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ซ.214 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดชัยบุรี ซ.สร. 4026 ต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดวิวิตวนาราม ถ.ปัทมานนท์ ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดป่ามฤคทายวัน ซ.สร. 3014 ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดบ้านเพี้ยราม ซ.สร. 4026 ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดโคกกรวด ถ.ปัทมานนท์ ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดโคกพระ ซ.สร. 3014 ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดพระยาไกรศร ซ.สร. 4026 ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดธาตุศิลา ซ.214 ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดศิรินทราราม ซ.สร. 4026 ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ซ.สร. 4026 ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดนิลาเทเวศน์ ถ.ปัทมานนท์ ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดสุเขตตาราม ถ.ปัทมานนท์ ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดดอนวิเวก ซ.สร. 4026 ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดเวฬุวนาราม ถ.ปัทมานนท์ ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดป่าอาม็อง ซ.สร. 4026 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดมูลานิเวศน์ ซ.สร. 4026 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดสถิตธรรมาราม ซ.214 ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดอุดรประชาราษฎร์ ถ.ปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดสามัคคี ซ.สร. 4026 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดสุภาลัย ซ.สร. 4026 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดจอมสุรินทร์ ถ.ปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดประทุมธรรมชาติ ซ.214 ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดป่านิมิตมงคล ซ.สร. 4026 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดราษฎร์เจริญผล ซ.214 ต.แสลงพันธ์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดเทพสุรินทร์ ซ.เทศบาล 3 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดโคกบัวราย ซ.ศรีบัวราย ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดจอมสุทธาวาส ถ.เทศบาล 2 ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดประทุมศรัทธา ซ.226 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดหนองบัว ซ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดกลางสุรินทร์ ซ.ธนาสันต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
หลวงพ่อพระชีว์ วัดบูรพาราม ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดศาลาลอย ซ.เทศบาล 2 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดป่าบวรสังฆาราม ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดจำปา ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดพรหมสุรินทร์ ซ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดโพธิ์ราษฎร์สามัคคี ซ.226 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดภูพรสวรรค์ ซ.226 ต.บุฤาษี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดไตรรัตนาราม ซ.ทางหลวงชนบท สร.3038 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดประทุมเมฆ ซ.ปทุมเมฆ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดจุมพลสุทธาวาส ซ.ศรีไผทสมันต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดโคกอินทราราม ซ.214 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดสวายเทพมงคล ซ.สร. 3010 ต.ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดมงคลรัตน์ ซ.226 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดใหม่ศรีมากทอง ซ.2077 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดโยธาประสิทธิ์ ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดสลักได ซ.2077 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดดงมัน ซ.214 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดเทพนิมิตร ซ.สร. 3011 ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดรามวราวาส ซ.สร. 3010 ต.ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดกวอน ซ.214 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดบ้านเสม็ด ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดป่าแสงธรรม ซ.สร. 3011 ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดโพธิ์สลาด ซ.สร. 3011 ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดศรีรัตนาราม ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดโพธิญาณรังสี(วัดบ้านปรือเกียน) ซ.2077 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดจันทราราม ซ.214 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดป่ากระยูง ซ.สร. 3032 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดสว่างอารมณ์ ซ.สร. 3011 ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดทัพกระบือ ซ.สร. 3010 ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดป่าโมกข์ ซ.2077 ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง