ค้นพบจำนวน 2,002 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 21
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ 16 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 0-4451-1117
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองห้อง ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไทร ตำบลบ้านไทร หมู่4 ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสะอาด ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบัว หมู่1 ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแวง จ.สุรินทร์ 32150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีสุข ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีสุข ต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระแก้ว ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านผือ ต.บ้านผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาบัว ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาดี หมู่2 ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกสะอาด หมู่1 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกยาง หมู่3 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะแก้ว หมู่1 ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกกลาง จ.สุรินทร์ 32140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.สุรินทร์ 32140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สระทอง ตำบลแนงมุด ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอุโลก ตำบลบักได จ.สุรินทร์ 32140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอำปึล ตำบลบักได จ.สุรินทร์ 32140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอาลอ ตำบลนาดี ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวแรต ตำบลตรึม หมู่5 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอียอ หมู่1 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยาว ต.กระเทียม 92 ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองม่วง ตำบลเมืองแก ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกระทุง ตำบลเบิด จ.สุรินทร์ 32130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองหลวง จ.สุรินทร์ 32130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโดน ตำบลหนองบัว หมู่10 ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโจงโลง ตำบลตาวัง ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรง ตำบลแคน หมู่10 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสาโรช ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะโน ตำบลสะโน ถ.สำโรงทาบ-รัตนบุรี หมู่1 ต.สะโน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะเอิง ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนหม่อน ตำบลชุมพลบุรี หมู่13 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสกล ตำบลตะเคียน 199 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านว่าน ตำบลบุแกรง ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรุน ตำบลอาโพน ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรันเดง ตำบลโคกสะอาด หมู่3 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยะยาน ตำบลหนองเหล็ก หมู่17 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะเมียง หมู่4 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงมูล ตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วง ตำบลบ้านผือ ต.บ้านผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผำ ตำบลหนองเทพ จ.สุรินทร์ 32130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลัด ตำบลหนองใหญ่ หมู่4 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปรือ ตำบลปรือ หมู่1 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปรีง ตำบลบะ ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปราสาทเบง ตำบลกาบเชิง ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึง ตำบลดอนแรด หมู่1 ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสนวน ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาบัว ตำบลนาบัว ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนานวน ตำบลนานวน ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาท่ม ตำบลแตล หมู่8 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทัพกระบือ ตำบลสำโรง ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทัพไทย ตำบลทมอ หมู่10 ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทับทิมสยาม04 102 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตากลาง ตำบลกระโพ ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาแตรว 100 หมู่12 ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะเคียน หมู่1 ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตระมุง ตำบลกระโพ ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดินแดง ตำบลหนองบัวบาน ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนแรด ตำบลดอนแรด ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงเค็ง ตำบลเมืองลึง ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซาด ตำบลระเวียง จ.สุรินทร์ 32130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา 6 หมู่5 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะ ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคะนา ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคอนสวรรค์ ตำบลไผ่ ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขะเนก ตำบลหนองขวาว หมู่4 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกาเกาะ ตำบลตาอ๊อง ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกะดาด ตำบลโคกยาง หมู่10 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี หมู่7 ต.หมื่นศรี อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกระดึ ตำบลกู่ จ.สุรินทร์ 32150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่ ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโสมน ตำบลบัวโคก 81 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนม่วง ตำบลไพรขลา ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโคกตะเคียน หมู่5 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนเปือย ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโดง ตำบลสังขะ 199 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสะอาด ตำบลคูตัน ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสนวน ตำบลกุดหวาย ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกประเดียก ตำบลละเวี้ย ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกชัย ตำบลตาคง ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขวาตะคลอง ตำบลทุ่งทอง ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะตรวจ ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกษตรถาวร ตำบลด่าน หมู่5 ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอู่โลก 94 หมู่5 ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอาโพน 169 หมู่5 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวงัว ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหมื่นศรี ต.หมื่นศรี อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองฮะ หมู่5 ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองสนิท หมู่3 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองระฆัง ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบัวบาน 100 หมู่11 ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบัวทอง ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองขวาว ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง