ค้นพบจำนวน 111 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจิก ตำบลหายโศก ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงใต้ ตำบลมะเฟือง ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองม่วง ตำบลบ้านจาน หมู่2 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโจด ตำบลปะเคียบ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแฮด ตำบลบ้านเป้า หมู่5 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแวง ตำบลบ้านแวง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเพียแก้ว ตำบลบ้านยาง หมู่4 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทไธสง 122 ถ.อภัยราษฎร์ หมู่1 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดจอมวารี ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดสระแก ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดสุวรรณาราม ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดบูรพาธรรม ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดบ้านโศกกะฐิน ซ.2332 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดหนองหญ้าลังกา ซ.2332 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดโคกศรี ซ.2332 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดโคกสะอาด ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดสุคันธวารี ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดธรรมประสิทธิ์ ซ.รพช. ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดวนาสันต์ ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดสามัคคีธรรม ซ.รพช. ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดบวรรังษี ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดอิสาณ ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดทุ่งสว่าง ซ.2061 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดบรมคงคา ซ.2332 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดหลักศิลา ซ.2061 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดป่าพุทไธสง ซ.202 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดป่าแก่นท้าว ซ.202 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดราษฎร์บำรุง ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดอัมพวัน ซ.202 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดป่าหนองจิก ซ.202 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดโพนทอง ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดหงษ์ ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
พระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดเจริญราษฎร์บำรุง ซ.2074 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดกุมภียาน ซ.202 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดบ้านดอนดู่ ซ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดมณีจันทร์ ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดโนนสมบูรณ์ ซ.202 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดบ้านดอน ซ.202 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดบ้านซาด ซ.2081 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดบ้านข่อย ซ.202 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดตะเคียนทอง ซ.2081 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดบ้านดอนต้อน ซ.2081 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดบ้านกุดเทา ซ.2074 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดเทพนิมิตร ซ.2081 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดธรรมรังษี ซ.โยธาธิการ ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดบวร-บ้านบุ่งเบา ซ.2074 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดวงษ์วารี ซ.โยธาธิการ ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดสุวรรณาราม ซ.โยธาธิการ ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดทุ่งสว่างสุขารมณ์ ซ.2081 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดสว่างสุขารมณ์ ซ.2081 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดศิริมงคล ซ.2081 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนสุวรรณาราม ซ.รพช. ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน ซ.2332 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนวัดอิสาณ ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ ซ.รพช. ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนวัดวนาสันต์ ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนวัดหลักศิลา ซ.2061 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ซ.202 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนพุทไธสง ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนวัดหงษ์ ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ ซ.202 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก ซ.202 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนบ้านดอน ซ.202 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนวัดโพธิ์ ซ.2074 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนบ้านซาดศึกษา ซ.2081 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนบ้านแคน ซ.2081 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนวัดวงษ์วารี ซ.โยธาธิการ ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนบ้านบุ่งเบา ซ.2074 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนบ้านดอนตูม ซ.2081 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนบ้านยางนกคู่ ซ.2081 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนบ้านเขว้า ซ.2081 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สถานีอนามัยบ้านแฮด ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สถานีอนามัยตำบลบ้านแวง ซ.2332 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สถานีอนามัยหายโศก ซ.202 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สถานีอนามัยบ้านเพียแก้ว ซ.2081 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สถานีอนามัยบ้านม่วงใต้ ซ.โยธาธิการ ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ที่ว่าการอำเภอพุทไธสง ซ.202 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทไธสง ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพุทไธสง ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สำนักงานเทศบาลตำบลพุทไธสง ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์ ซ.2074 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอพุทไธสง ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงแรมรัตน์สุข ซ.2074 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงพยาบาลพุทไธสง ซ.202 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.รพช. ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.202 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.202 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.202 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.2074 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.202 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
คริสตจักรพุทไธสง ซ.2074 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง