ค้นพบจำนวน 341 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยาง ตำบลบ้านยาง ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยาง ตำบลบ้านยาง 144 หมู่4 ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกระสัง ตำบลกระสัง ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีกฝาย ตำบลหนองตาด ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัววัว ตำบลเสม็ด ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตาด ตำบลหนองตาด ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโพรง ตำบลอิสาณ ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเกียบ ตำบลสะแกโพรง ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะแกซำ ตำบลสะแกซำ หมู่2 ต.สะแกซำ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวายสอ ตำบลบัวทอง หมู่1 ต.บัวทอง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวายจีก ตำบลสวายจีก ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลุมปุ๊ก ตำบลลุมปุ๊ก ต.ลุมปุ๊ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง 159 หมู่19 ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบัว ตำบลบ้านบัว หมู่1 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตลาดชัย ตำบลสองห้อง ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกตาล ตำบลสะแกซำ ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัย ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกกลาง ตำบลกลันทา 23 ต.กลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโกรกขี้หนู ตำบลชุมเห็ด หมู่3 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก่นเจริญ ตำบลพระครู 83 ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
ศูนย์ทันตกรรมลี้ลอยสสจ.บุรีรัมย์ 261 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ 78 ถ.บุรีรัมย์ -ประโคนชัย ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 8/57-58 ถ.พลัดเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 9 ถ.พิทักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัติศึก 147 หมู่13 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 261 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเขาอังคาร-เขากระโดง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ซ.สมรรถพงษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
เบญจเทคโน ซ.218 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ซ.219 ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
อาคารศูนย์บริการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ซ.219 ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วิทยาลัยเกษตรกรรมบุรีรัมย์ ซ.219 ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วิทยาลัยเกษตรกรรมบุรีรัมย์ ซ.219 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ซ.รพช. ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ซ.226 ต.สะแกซำ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ซ.219 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดเจริญศรีวนาราม ซ.2074 ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดสำโรง ซ.โยธาธิการ ต.กลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดบ้านถลุงเหล็ก ซ.โยธาธิการ ต.กลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดเกาะแก้วบ้านเสม็ด ซ.โยธาธิการ ต.กลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดใหม่สำราญราษฎร์ ซ.2074 ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดโนนศิลาหนองเครือ ซ.2074 ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดป่าชุมทองบ้านม่วง-หนองกก ซ.2074 ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดบ้านม่วง ซ.2074 ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดโพธิ์ทอง ซ.2074 ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดบ้านโคกกลาง ซ.โยธาธิการ ต.กลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดบ้านหนองมะค่าแต้ ซ.2074 ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดบ้านพระครูน้อย ซ.2074 ต.กลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดบ้านหนองปรือ ซ.2074 ต.กลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดป่าบ้านตะเคียน ซ.โยธาธิการ ต.บัวทอง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดสมอมงคลเจริญราษฎร์ ซ.2151 ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดบ้านรุณ ซ.โยธาธิการ ต.บัวทอง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดหนองสรวง ซ.AH121 ต.บัวทอง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดหนองตราดน้อย ซ.2074 ต.กลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดหนองบัวทอง ซ.AH121 ต.บัวทอง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดบ้านหนองเพชร ซ.AH121 ต.บัวทอง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดอุทยาราม ซ.2151 ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดบ้านโกรกขี้หนู ซ.2151 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดหนองม่วง ซ.2074 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดบ้านโคกเพชร ซ.2151 ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดธรรมสมบูรณ์ ซ.AH121 ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดโพธิ์ทองบ้านยาง ซ.AH121 ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดหนองไผ่น้อย ซ.2151 ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดบ้านหนองมะเกลือ ซ.AH121 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดบ้านแสลงพัน ซ.AH121 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดบ้านหนองโสน ซ.AH121 ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดบ้านโฮน ซ.AH121 ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดบ้านบัลลังก์น้อย ซ.288 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดป่ารุ่งอรุณ ซ.2151 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดไตรภูมิวนาราม ซ.2074 ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดธรรมธีราราม ซ.หน้าวัดป่า ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดอินทรวนาราม ซ.บุลำดวน ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดหนองตาด ซ.226 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดอิสาณ ซ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดทุ่งสาริกาใหญ่ ซ.AH121 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดกลางพระอารามหลวง ถ.สุนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดป่าบุรีรัตน์พัฒนาราม(วัดหนองแปบ) ซ.288 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดบ้านโนนสูง ซ.AH121 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดศรีสำโรง ซ.226 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดหนองโพรง ซ.288 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดทักษิณาวาส ซ.226 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดสว่างอารมณ์ ซ.218 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดใหม่บ้านหัวลิง ซ.218 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดโคกเจริญศรัทธา ซ.2386 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดทุ่งโพธิ์ ซ.226 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดหนองหัวลิง ซ.218 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดจำปาทอง ซ.218 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดโคกใหญ่ ซ.226 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดม่วงเหนือ ซ.226 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดป่าศิลาทอง ซ.219 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดบ้านบัว ซ.218 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดพระพุทธบาทเขากระโดง ซ.219 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง