ค้นพบจำนวน 175 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนทอง ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองสาย 31 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองระเวียง 158 หมู่6 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองม่วงใหญ่ ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองจิก ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สัมฤทธิ์ 19 หมู่12 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รังกาใหญ่ ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มะค่าระเว ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประสุข ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซึม 29 หมู่5 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเตย หมู่1 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นิคมสร้างตนเอง 2 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นิคมสร้างตนเอง 1 209 หมู่1 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าหลวง 207 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าลี่ 53 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชีวาน 206 หมู่1 ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จารย์ตำรา ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไผ่นกเขา 30 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานพยาบาลเวชกรรมพิมายเมดิคอล 541/1 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ศูยน์สุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ถ.พิมาย-ชุมพวง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วิทยาลัยการอาชีพพิมาย ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบ้านขามใต้ ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดเก่าประสุข ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบ้านโนนม่วง ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดจันทร์ ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบรมถาวรหนองขาม ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบ้านกล้วย ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบ้านจารย์ตำรา ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดใหม่ประชาราม ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดหนองจิก ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบ้านเตย ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดสนุ่นงิ้วพัฒนา ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดหนองปรือ ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดท่าหลวง ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดตะบอง ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบ้านตำแย ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดใหม่สามัคคีธรรม ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดใหม่ทรงธรรม ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดเดิม ซ.วรรณะปรางค์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดกระเบื้องใหญ่ ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบูรพาพิมล ซ.สมัยรุจี ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดใหม่พัฒนาท่ามะเขือ ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดสระเพลง ซ.พิบูลย์รัตน์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดกระเบี้องน้อย-จบก ซ.นม. 3036 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดใหม่ประตูชัย ซ.จอมสิ้นสุดาเสด็จ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดเก่าประตูชัย ซ.จอมสิ้นสุดาเสด็จ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบ้านซึมพัฒนา ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดใหม่สุนทริการาม ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบ้านท่าแดง ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดตะปัน ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดการเวกรังกาใหญ่ ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดใหม่สามัคคีฉกาจ-ช่องโค ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบ้านตาลพัฒนา ซ.นม. 3036 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดศีลาภิรตาราม ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดหัวทำนบ ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดดอนแซะ ซ.2163 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดธารละหลอด ซ.โยธาธิการ ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดมะค่าระเว ซ.โยธาธิการ ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดใหม่โพธิสัตว์ ซ.โยธาธิการ ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดพัฒนาราม ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดนิคมวุฒิศาสน์ ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดใหม่หนองบัวลอย ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบุญส่งอนุสรณ์ ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดนิคมคณาราม ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดป่าพิทักษ์ธรรม ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดหนองสาย ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดหนองระเวียงวนาราม ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดธำรงวนาราม ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบ้านไผ่นกเขา ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดโนนกระเบื้อง ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดมาบประดู่ ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดสระมะค่า ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบ้านใหม่พุทไธจารย์ ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดท่าลี่หนองแวง ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดจอมศรี ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดทองสุวรรณ ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดใหม่อัมพวัน ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านขามใต้ ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านประสุข ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านกล้วย ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนจารย์ตำรา ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านถนน ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านท่าหลวง ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านตะบอง(เจริญราษฎร์อุทิศ) ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนท้าวสุรนารี ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนอนุบาลแก้วตา ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านพุทรา ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนกุลโน ซ.ชมสระ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนอนุบาลบำรุงกานต์ ซ.สมัยรุจี ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ซ.สุริยาอัสดง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ซ.หทัยรมย์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนพิมายวิทยา ซ.หทัยรมย์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง