ค้นพบจำนวน 196 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คูขาด 196 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คูขาด ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนจาน ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกสี 41/2 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกสะอาด ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแจ้งใหญ่ 240 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองเชียงโข่ ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บัวลาย ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดอนคนทา 109 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนประดู่ 2 หมู่3 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนทองหลาง 9 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ 211 ถ.นิเวศน์รัตน์ ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 290 ถ.เทศบาล 7 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
เทศบาลโนนสูง ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย ถ.บูรพาภิรมย์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ 181 ถ.นิเวศรัตน์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบ้านนาแค ซ.2246 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดโพธิ์ศรีวนาราม ซ.202 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบ้านโนนดู่ ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดสุขเสริมสรรนิวาส ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดโนนเสี้ยว ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบ้านโคกสี ซ.2246 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบ้านหนองหว้าเอน ซ.202 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบ้านขุนทอง ซ.2384 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดนักบุญยอเซฟ ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบ้านศาลาหนองขอน ซ.2384 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดปทุมวนาราม(วัดป่า) ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดโสกงูเหลือม ซ.2384 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบ้านหนองเรือ ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดสระปทุมวิทยาราม ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดหนองรกฟ้า ซ.202 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดสระไผ่บ้านโคกสะอาด ซ.202 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดดอนคนทา ซ.202 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดหนองหญ้าปล้อง ซ.2384 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบุไทย ซ.2384 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบ้านหญ้าคา ซ.202 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบ้านห้วยโจด ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดสว่างทักษิณารามบ้านเพ็ดน้อย ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดหนองแสง ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดเพียไซย์ดอนกระชายสามัคคีธรรม ซ.202 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบ้านป่าหวายวนาราม ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบ้านหนองเม็ก ซ.202 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดศรีสง่าวนาราม ซ.2384 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ซ.202 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดป่าธรรมชาติบ้านหนองปรือ ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดอัมพวันศรีสง่า ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบ้านโนนทอง ซ.202 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดสว่างอารมณ์ ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดด่านช้าง ซ.202 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดป่าประชาธรรมนิคม ซ.202 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบ้านหนองปรือโป่ง ซ.2384 ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดอัมพวัน ซ.ใบบัว 2 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบ้านคูขาด ซ.เทศบาล 15 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบ้านสามเมือง ซ.ใบบัว 2 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบ้านหนองแวง ซ.202 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดท่าประชาสรร ซ.202 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบ้านหนองเชียงโข่ ซ.202 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดประชานิมิตร ซ.นิเวศรัตน์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบ้านหันเก่า ซ.202 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดหนองม่วงบูรพาราม ซ.202 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบ้านคูมะค่า ซ.202 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดใหม่สามัคคีธรรม ซ.202 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบ้านดอนแร้ง ซ.202 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบูรพารามบ้านเพ็ดน้อย ซ.202 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบ้านดอนขุนสนิท ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบัวใหญ่ ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบ้านดอนฆ่าเสือ ซ.202 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดศรีวนาราม ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดหัวหนอง ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบ้านงิ้วใหม่ ซ.202 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดใหม่เทพมงคล ซ.เทศบาล 15 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดประสิทธาราม ซ.202 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดศรีบุญเรือง ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบ้านดอนชุมช้าง ซ.เทศบาล 15 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบ้านกระเบื้อง ซ.202 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดป่าเนินโพธิโสธร ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดสุวรรณาราม ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดหนองแวง ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดหนองแจงน้อย ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดบ้านไร่ ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดจันทรังษีมุนีวงศ์ ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
วัดหนองหว้า ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านนาแค ซ.2246 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านโนนดู่ ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนวัดบ้านหนองคอม ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านโคกสี ซ.202 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ซ.2384 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ซ.2384 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านโสกงูหลือม ซ.2384 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ซ.202 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ซ.202 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านดอนคนทา ซ.202 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ซ.2384 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ซ.202 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบัวลาย ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงเรียนบ้านห้วยโจด ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง