ค้นพบจำนวน 120 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองปรึก ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ละลม ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พะโค 96 หมู่5 ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พลับพลา 3 หมู่2 ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโจด ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าอ่าง ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าลาดขาว ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด่านเกวียน ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองกลาง ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขี้ตุ่น ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กอโจด ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
ศูนย์สุขภาพชุมชนดอนไพล ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโชคชัย 167 ถ.พิชิตคเชนทร์ หมู่1 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ซ.2310 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ซ.2310 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดบ้านขี้ตุ่น ซ.รพช. นม. 3340 ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดสำโรง ซ.รพช. นม. 3340 ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดใหม่หนองบอน ซ.224 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดใหม่หนองกก ซ.สุขาภิบาล 1 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดละลม ซ.สุขาภิบาล 1 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดหนองพลวงใหญ่ ซ.2310 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดหนองเสาเดียว ซ.2310 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดกุดจอกใหญ่ ซ.สุขาภิบาล 1 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดใหม่อ่างห้วยยาง ซ.2310 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดคลองกลาง ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดบึงทับกวางค์ ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดโนนเพชร ซ.24 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดใหม่สระประทุม ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดนอก ซ.24 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดศรีพุทธธาราม ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดบ้านโจด ซ.24 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดโบสถ์คงคาลอม ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดปรางค์น้อย ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดกุดสวาย ซ.24 ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดบ้านกอก ซ.24 ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดพลับพลา ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดป่าบ้านคลองหนองกระทุ่ม ซ.224 ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดพะโค ซ.224 ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดท่าลาดขาว ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดบ้านดอนไพล ซ.224 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดบึงพระ ซ.224 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดปอพราน ซ.224 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดบึงไทย ซ.224 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดโนนปอแดง ซ.224 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
วัดดอนเกตุ ซ.224 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
ด่านเกวียนพลาซ่า ซ.224 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนบ้านทับช้าง ซ.รพช. นม. 3340 ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนบ้านหนองขี้ตุ่น ซ.รพช. นม. 3340 ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนบ้านหนองบอน ซ.224 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก ซ.224 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนอนุบาลเอราวัน ซ.224 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ซ.224 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ซ.224 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนบ้านละลม ซ.สุขาภิบาล 1 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว ซ.2310 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ ซ.สุขาภิบาล 1 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนบ้านหนองกุดจอกน้อย ซ.สุขาภิบาล 1 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนบ้านคอนพรามหณ์ ซ.224 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนบ้านท่าเคียน ซ.24 ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนบ้านคลองกลาง ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด ซ.24 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย ซ.24 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนสายมิตรโชคชัย3 ซ.24 ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนโชคชัย ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนบ้านโจด ซ.24 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนบ้านปรางค์ ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนวัดกุดสวาย ซ.24 ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนบ้านกอกวิทยา ซ.24 ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนชุมชนพลับพลา ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนบ้านพะโค ซ.224 ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา ซ.224 ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนชุมชนดอนไพล ซ.224 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม ซ.224 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนบ้านปอพราน ซ.224 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนบ้านบึงไทย ซ.224 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ซ.224 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนบ้านหนองปรึก ซ.224 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนบ้านดอนเกตุ ซ.224 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สถานีอนามัยขี้ตุ่น ซ.รพช. นม. 3340 ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สถานีอนามัยตำบลด่านเกวียน ซ.สุขาภิบาล 1 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สถานีอนามัยท่าอ่าง ซ.224 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สถานีอนามัยละลม ซ.สุขาภิบาล 1 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สถานีอนามัยคลองกลาง ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สถานีอนามัยกอโจดไทรย้อย ซ.24 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สถานีอนามัยบ้านโจด ซ.24 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สถานีอนามัยพลับพลา ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สถานีอนามัยบ้านพะโค ซ.224 ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สถานีอนามัยท่าลาดขาว ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สำนักงานเทศบาลตำบลด่านเกวียน ซ.สุขาภิบาล 1 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ซ.สุขาภิบาล 1 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย ซ.24 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโชคชัย ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
ที่ว่าการอำเภอโชคชัย ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง