ค้นพบจำนวน 83 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางขาม ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเตย ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองงูเหลือม ตำบลบางพลวง ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสนทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางรุ่งโรจน์ ตำบลบางยาง ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนิคมพัฒนา ตำบลบางปลาร้า ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางยาง ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพลวง ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางปลาร้า ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกระเบา ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกระเจ็ด หมู่ที่ 2 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางแตน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกระทุ่มแพ้ว ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยสันทรีย์ ซ.โยธาธิการ ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สวนนกวัดสันทรีย์ ซ.โยธาธิการ ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดท่ากระทุ่ม ซ.รพช. ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดทวีชนขัณฑ์ ซ.โยธาธิการ ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดหัวไผ่ ซ.3293 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดพิกุลวนาราม ซ.3293 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดมูลเหล็ก ซ.3293 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดนาบุญเฉลิมราษฎร์ ซ.3293 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดบ้านสร้าง ซ.ราชภักดี 1 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดคลองหอทอง ซ.3347 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดบางเตย ซ.3481 ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดยายเม้าเตี้ย ซ.3481 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดอินทราราม(วัดบางยาง) ซ.3481 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดบางปลาร้า ซ.3347 ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดบางแตน ซ.3481 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดวังขอน ซ.วัดวังขอน ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดสมบูรณ์ทรัพย์(วัดบางขาม) ซ.3347 ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดบางต้นจิก ซ.3481 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดกระทุ่มแพ้ว ซ.ปจ. 4014 ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดสะแกงาม ซ.3347 ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ซ.3076 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง ซ.3076 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง ซ.ราชภักดี 2 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
ที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง ซ.3481 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านสร้าง ซ.3481 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านสร้าง ซ.3481 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลบ้านสร้าง ซ.3481 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.3076 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3293 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.ราชภักดี 3 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3481 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีบริการน้ำมันปิโตรเอเชีย ซ.ปจ. 4014 ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โบสถ์คาทอลิก ซ.3347 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยบางพลวง ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยบ้านหนองงูเหลือม ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยตำบลบางกระเบา ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยบางเตย ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยนิคมพัฒนา ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยตำบลบางยาง ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยตำบลบางปลาร้า ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยบ้านบางรุ่งโรจน์ ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยบางแตน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยบ้านบางขาม ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยตำบลกระทุ่มแพ้ว ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยบางกระเจ็ดหมู่ที่ 2 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนบ้านคลองสอง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนบ้านคลองสารภี ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนวัดหัวไผ่ ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนชิตใจชื่น ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนชุมเขตศึกษา ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนประชุมเขตศึกษา ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนวัดบางเตย ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนวัดอินทราราม(พิชัญวิทยาคาร) ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนบ้านบางปลาร้า ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนบ้านบางขาม ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ววิทยา ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนวัดสะแกงาม(จีระศฤงฆ์อุทิศ) ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3293-3481 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3293-3481-3347 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3481-3347 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีรถไฟหนองน้ำขาว ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีรถไฟบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดบางกระเบา ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 037-925618
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง