ค้นพบจำนวน 111 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะพานหิน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศาลเจ้าพ่อ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินเทิน ตำบลแก่งดินสอ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตะแบก ตำบลสะพานหิน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุสูง ตำบลนาดี ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าสะตือ ตำบลแก่งดินสอ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทับลาน ตำบลบุพราหมณ์ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านด่านตะกั่ว ตำบลนาดี ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองตาหมื่น ตำบลทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขุนศรี ตำบลบุพราหมณ์ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกกระจง ตำบลสำพันตา ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาขาด ตำบลแก่งดินสอ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้าน ก.ม.80 ตำบลบุพราหมณ์ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสำพันตา ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านวังรี ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดี ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดคลองนกแก้ว ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดคลองสอง ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดมงคลสามัคคี ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดบุเจ้าคุณ ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบุเจ้าคุณ ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
ต้นน้ำโฮมสเตด ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
เขื่อนลำปลายมาศ ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
เขื่อนลำนางรอง ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
แก่งหินเพิง ซ.ตลาด ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดอุดมบรรพตรัตนาราม ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดอุดมพฤกษาราม ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดวังขอนแดง ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดทับลานอุทยานสวรรค์ ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดทุ่งแฝก ซ.AH19 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดด่านตะกั่วสามัคคี ซ.3290 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดบุสูงสามัคคี ซ.3290 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดระเบาะเกตุ ซ.ปจ. 3004 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดบ้านโนนสูง ซ.3290 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดศรีโพธิ์ทอง ซ.ตลาด ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดคลองปลาดุกลาย ซ.รพช. ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดสามัคคีพัฒนาราม ซ.3290 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดสุนทรพัฒนารามหนองตะแบก(วัดทุ่งวิจิตร) ซ.โยธาธิการ ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดสระแท่น ซ.AH19 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดคลองเตย ซ.สก. 3039 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดราษฎร์เจริญธรรม ซ.สก. 3039 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดโพธิ์ศรี ซ.3290 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดประตูชัยเจริญพร(วัดเขาขาด) ซ.สก. 3039 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดคลองมะไฟ ซ.ตลาด ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดคลองตลาด ซ.ตลาด ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดี ซ.3290 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
ที่ว่าการอำเภอนาดี ซ.3290 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สำนักงานเทศบาลตำบลนาดี ซ.3290 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดปราจีนบุรี ซ.ตลาด ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีตำรวจภูธรตำบลวังขอนแดง ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาดี ซ.3290 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
เขาแผงม้า ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
น้ำตกบ่อทอง ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
น้ำตกเหว-นก-กก ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
น้ำตกหนองตะแบก ซ.โยธาธิการ ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
เมืองในหมอกรีสอร์ท ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
บ้านผางามรีสอร์ท ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
แก่งหินเพิงแค้มป์ปิ้งรีสอร์ท ซ.3290 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
แก่งหินเพิงริเวอร์ไซด์ ซ.ตลาด ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
ธารณีรีสอร์ท ซ.AH19 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
พันตาริเวอร์ไซด์ ซ.ตลาด ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สวนนงนุช-ปราจีนบุรีแค้มป์ปิ้งและรีสอร์ท ซ.AH19 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
ใสใหญ่รีสอร์ท ซ.ตลาด ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วังตะพาบรีสอร์ท ซ.ตลาด ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลนาดี ซ.3290 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.AH19 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบ้านกม. 80 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบ้านขุนศรี ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบ้านทับลาน ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบ้านบุสูง ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยด่านตะกั่ว ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยโคกกระจง ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบ้านหนองตะแบก ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบ้านคลองตาหมื่น ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยตำบลสะพานหิน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบ้านท่าสะตือ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบ้านหินเทิน ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยตำบลสำพันตา ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบ้านเขาขาด ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ้านกม. 80 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ้านขุนศรี ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ้านทับลาน ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ้านบุสูง ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ้านโนนสูง ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ้านกระเดียง ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนอนุบาลนาดี ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนอนุบาลอุดมวิทย์ ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง