ค้นพบจำนวน 253 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังตะเคียน ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลย่านรี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านนา ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อทอง ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนาใน บ้านนา ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปราสาท หาดนางแก้ว ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาแขม นาแขม ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโปร่งสะเดา ตำบลเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกอุดม ตำบลหนองกี่ ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกตะเคียนงาม ตำบลทุ่งพระยา 128 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาด้วน ตำบลย่านรี ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะแดง ตำบลวังดาล ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดนางแก้ว ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกี่ ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังท่าช้าง ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังดาล ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลาดตะเคียน ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนนทรี ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองอุดม 115 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี 16 ถ.เทศบาล 2 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลกบินทร์ ถ.แจ้งพัมนา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี 2 ถ.อนุกูล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ซ.AH19 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดคลองมะเลา ซ.อบต. ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดศรีสุวรรณาราม ซ.โยธาธิการ ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดอุดมสันติ ซ.อบต. ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดท่าอุดมสมบูรณาราม(วัดห้วยน้ำอู้) ซ.โยธาธิการ ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดหนองบัว ซ.โยธาธิการ ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดโคกอุดม ซ.AH19 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดโคกขี้เหล็ก ซ.อบต. ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดมุ่งประสิทธิ์วราราม ซ.โยธาธิการ ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดโคกลาน ซ.อบต. ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดอ่างศิลา ซ.โยธาธิการ ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดชามีพุทโธวาท(วัดหนองคุ้ม) ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดศรีวนาลัย ซ.อบต. ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดสระขุด ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดหนองศรีวิชัย ซ.AH1 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดอัมพวัน ซ.AH19 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดศรีบุญเรือง ซ.AH19 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดศีรษะเมือง ซ.AH19 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดกลางเมืองเก่า ซ.AH19 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดนาคำ ซ.รพช. ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดสระดู่ศรัทธาธรรม ซ.ตลาด ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดหลวงบดินทร์เดชา(วัดสิงหเสนี) ซ.AH19 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดรัตนชมภู(วัดหนองคร้อ) ซ.โยธาธิการ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดไพบูลย์ศรัทธาทำ(วัดเกาะแดง) ซ.โยธาธิการ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดวัฒนารังษี ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดนครกบินทร์(วัดอัมพรบูลภักดีวิสุทธิวราราม) ซ.33 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดพระยาทำ ซ.เทศบาล 1 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดท่าพาณิชย์ 13/2 ซ.3074 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดหนองสังข์ ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดเวฬุวนาราม(วัดบ้านไผ่) ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดป่าประดู่ ซ.บ้านหนองกุลา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดทุ่งแฝก ซ.3074 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดอินทร์ประชาราษฎร์(วัดวังหวาย) ซ.อบจ. ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดราษฎร์รังษี ซ.33 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดหนองนาใน ซ.AH1 ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดป่าหาดนางแก้ว ซ.อบจ. ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดหาดสูง ซ.อบจ. ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดหนองจระเข้(วัดป่าสุวรรณประดิษฐ์) ซ.ปจ. 2006 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดหนองไผ่ล้อม ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดบ่อทองรังสรรค์ ซ.ปจ. 2006 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดพระปรง(วัดสมศรีราษฎร์) ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดหนองโดน ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดโคกมะม่วง ซ.ตลาด ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดศรีกบินทร์ ซ.AH19 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดโคกป่าแพง ซ.ตลาด ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดตรอกปลาไหล ซ.บ้านหนองกุลา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดคลองกลาง ซ.ตลาด ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดกรุงราษฎร์บำรุง ซ.ปจ. 2006 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดหนองนมหนู ซ.AH19 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดหนองคล้า ซ.AH19 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดบุญเกิด ซ.AH19 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดโสมสุทธาวาส ซ.ตลาด ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดท่าช้าง(วัดเนินมะไฟหวาน) ซ.สก. 3033 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดจันทร์รังษี ซ.ปจ. 2006 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดเนินสูง ซ.ปจ. 2006 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดทุ่งพระพุทธ ซ.ตลาด ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดใหม่สระบุรี ซ.สก. 3033 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดโพธิ์ศรีถาวร ซ.ปจ. 2006 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดโพธิ์ศรีถาวร ซ.ปจ. 2006 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดใหม่วังตะเคียน ซ.ปจ. 2006 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดเขาลูกช้าง ซ.ตลาด ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดเขาวงษ์ ซ.ตลาด ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดบรรพตรัตนาราม(วัดเขาไม้แก้ว) ซ.ตลาด ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดใหม่เชตวัน ซ.ตลาด ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดวังดินสอ ซ.ปจ. 2006 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดวังท่าช้าง ซ.รพช. ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดโปร่งสะเดาวนาราม ซ.ตลาด ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดพระศรีสรรเพชร(วัดคลองยาง) ซ.ตลาด ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดคลองตามั่น ซ.ตลาด ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดบ้านโคกตะเคียนงาม ซ.359 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดวังกวาง ซ.รพช. ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดบ้านมาบนาดี ซ.359 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดคลองอุดม ซ.359 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดคลองสิบสอง ซ.ปจ. 2006 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
มัสยิดฮาบีบุ้ลอิสลาม ซ.AH19 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
หน่วยประสานงานป้องกีนรักษาป่า(นปป.) ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ซ.AH19 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง