ค้นพบจำนวน 66 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภูมิเจริญ ตำบลหัวสำโรง 33 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองหนึ่ง ตำบลแปลงยาว 135 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไทรทอง 121 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแปลงยาว 125 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
เทศบาลตำบลหัวสำโรง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
เทศบาลตำบลวังเย็น ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา(วังหิน) ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
เทศบาลตำบลแปลงยาว ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแปลงยาว 61 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
วัดหัวสำโรง ซ.สายสัมพันธ์ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
วัดอ่าวช้างไล่ ซ.331 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
วัดไผ่แก้ว ซ.3121 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
วัดแปลงยาว ซ.วังเย็น-หนองบือ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
วัดเนินไร่ ซ.AH19 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
วัดวังเย็น ซ.3121 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
วัดหนองศิลาราม(วัดหนองหิน) ซ.3121 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
วัดทุ่งสะเดา ซ.ฉช. 3010 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
วัดหนองกระสังข์สามัคคี ซ.3304 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
วัดวังกะจะ ซ.AH19 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
วัดคลองหนึ่ง ซ.ฉช. 3010 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
วัดป่าพรหมยาน ซ.ฉช. 3010 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
วัดไทรทอง ซ.ฉช. 3013 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
วัดเขาสะท้อน ซ.3245 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
วัดหนองน้ำขาว ซ.ฉช. 3010 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
มัสยิดอัลบุซรอ ซ.ชบ. 3017 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สำนักงานเทศบาลตำบลหัวสำโรง ซ.สายสัมพันธ์ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซ.เกตเวย์ซิตี้ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สำนักงานเทศบาลตำบลแปลงยาว ซ.3121 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.331 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว ซ.331 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแปลงยาว ซ.331 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาแปลงยาว ซ.331 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว ซ.331 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ซ.331 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแปลงยาว ซ.331 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สถานีตำรวจภูธรอำเภอแปลงยาว ซ.331 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงพยาบาลแปลงยาว ซ.331 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH19 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.เทศบาล 3 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.AH19 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.331 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.AH19 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สถานีอนามัยตำบลหัวสำโรง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สถานีอนามัยอำเภอแปลงยาว ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สถานีอนามัยบ้านคลองหนึ่ง ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สถานีอนามัยตำบลไทรน้อย ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนวัดไผ่แก้ว(ศิริสวัสดิ์ประชาสรรค์) ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนวัดแปลงยาว ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนบ้านเนินไร่(ประชารักษ์อุปถัมภ์) ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนวัดวังเย็น ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนอนุบาลศรีวรการแปลงยาว ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนวัดหนองกระสังข์สามัคคี ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนวัดวังกะจะ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนบ้านคลองสอง(เพิ่มศรัทธาประชาราษฎร์) ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304-331 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331-3121 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331-3304 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง