ค้นพบจำนวน 112 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนทราย ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองขุด ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สนามจันทร์ ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองตีนนก ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสิบเอ็ดศอก ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลาดขวาง ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางซ่อน ต.บางซ่อน อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกรูด ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าพลับ ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองประเวศ ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองบ้านโพธิ์ ต.คลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแหลมประดู่ ต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแสนภูดาษ ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะไร่ ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
เทศบาลตำบลเทพราช ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ ซ.314 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ลาดขวาง ซ.314 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดแพรกนกเอี้ยง ซ.ฉช. 2004 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดคลองสวน ซ.เทพราช 1 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดเทพราช ซ.เทศบาลเทพราช 5 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดประเวศวัฒนาราม ซ.ฉช. 3001 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดดอนทราย ซ.อบจ. ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.สายเข้าวัดพนมพนาวาส ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดมงคลโสภิต(วัดต้นสน) ซ.ท่าถั่ว 3 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดผาณิตาราม ซ.3315 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดประศาสน์โสภณ(วัดบางกรูด) ซ.3315 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดกระทุ่ม ซ.3315 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดกลาง ซ.ฉช. 2004 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดพนมพนาวาส ซ.สายเข้าวัดพนมพนาวาส ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดพิพิธประสาทสุนทร(วัดลาดขวาง) ซ.314 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดสามกอ ซ.3304 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดดอนสีนนท์ ซ.3122 ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดสนามจันทร์ ซ.3122 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดหัวเนิน ซ.ลาดขวาง 4 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดวังอู่ ซ.3304 ต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดอินทาราม(วัดทด) ซ.ชำนาญเวช ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดศรีมงคล ซ.3304 ต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดโคกเพละ ซ.อบต. ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดบ้านโพธิ์ ซ.คลองบ้านโพธิ์ 1 ต.คลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดแสนภูดาษ ซ.วัดแสนภูดาษ ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดลาดน้ำเค็ม ซ.กรมเร่งรัดพัฒนาชนบท ต.บางซ่อน อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
มัสยิดอัลฮาดี ซ.ฉช. 2004 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
มัสยิดยัมอี้ยตุ้ลอิสลามเกาะไร่ ซ.ฉช. 2004 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
มัสยิดอัลว่าต้อนี้ยะห์ ซ.เทพราช 1 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
ที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์ ซ.ฉช. 3005 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านโพธิ์ ซ.สุขาภิบาล 2 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ ซ.สุขาภิบาล 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ซ.สุขาภิบาล 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีตำรวจภูธรตำบลคลองประเวศน์ ซ.ฉช. 3001 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านโพธิ์ ถ.สุขาภิบาล 11 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีตำรวจภูธรตำบลแสนภูดาษ ซ.314 ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ ซ.3122 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.ฉช. 3001 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.ฉช. 3001 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีบริการน้ำมันเอ็มพี ซ.ฉช. 3001 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.315 ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีบริการน้ำมันปิโตรเอเชีย ซ.3315 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.315 ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.ฉช. 3005 ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.315 ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3122 ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.314 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีบริการน้ำมันเจ็ท ซ.314 ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.314 ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.314 ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วิหารเจ้าท้าวเวสสุวรรณ ซ.3122 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีอนามัยตำบลเทพราช ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีอนามัยตำบลเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีอนามัยตำบลดอนทราย ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีอนามัยตำบลคลองประเวศ ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีอนามัยตำบลบางกรูด ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีอนามัยตำบลท่าพลับ ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีอนามัยตำบลคลองขุด ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีอนามัยตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีอนามัยสิบเอ็ดศอก ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีอนามัยตำบลลาดขวาง ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีอนามัยสนามจันทร์ ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีอนามัยตำบลแหลมประดู่ ต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีอนามัยตำบลแสนภูดาษ ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีอนามัยคลองบ้านโพธิ์ ต.คลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดดอนทราย ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ(ศิริประชาบำรุง) ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดผาณิตาราม ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดกระทุ่ม ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดพนมพนาวาส ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์(มัธยมวัดสนามจันทร์) ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรา ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดสนามจันทร์ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง