ค้นพบจำนวน 138 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองจอก 3 หมู่6 ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากอ้อมใหญ่ ตำบลเขาดิน หมู่6 ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแสมขาว ตำบลสองคลอง หมู่2 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางพลีน้อย ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางเกลือ ตำบลบางเกลือ หมู่2 ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าข้าม ตำบลท่าข้าม 119 หมู่3 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหอมศีล 35/4 หมู่3 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสองคลอง 116/8 หมู่6 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพิมพา หมู่2 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางสมัคร หมู่6 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางวัว 75 หมู่11 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางผึ้ง 14/1 หมู่1 ต.บางผึ้ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนิยมยาตรา ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าสะอ้าน 95 หมู่6 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ศูนย์สุขภาพชุมชนบางปะกง(เขตเทศบาล) หมู่8 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
เทศบาลตำบลหอมศีล ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
เทศบาลตำบลพิมพา ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
เทศบาลตำบลบางวัว ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
เทศบาลตำบลบางปะกง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงพยาบาลจุฬารัตน์11 185/1 ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง 99 หมู่6 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
วัดนิยมยาตรา ซ.ฉช. 2004 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทราธรรม (วัดสีล้ง) ซ.สุขุมวิท ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนวัดสีล้งตั้งตรงจิตร 18 ซ.สุขุมวิท ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา ซ.ฉช. 2004 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โรงเรียนบ้านสีล้ง ซ.สุขุมวิท ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สถานีอนามัยบางพลีน้อยหมู่ที่ 3 ซ.อบต. ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สถานีอนามัยตำบลคลองนิยมยาตรา ซ.ฉช. 2004 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ซ.ทางหลวงพิเศษสายกรุงเทพ-ชลบุรี ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
วัดสุขาราม(วัดสามแยก) ซ.อบต. ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
วัดพิมพาวาส(วัดเหนือ) ซ.ฉช. 2004 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
วัดพิมพาวาส ซ.ฉช. 2004 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
วัดอุสภาราม(วัดบางวัว) ซ.บางวัว ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
วัดสุคันธศีลาราม(วัดหอมศีล) ซ.อบต. ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
วัดท่าสะอ้าน ซ.ทางหลวงพิเศษสายกรุงเทพ-ชลบุรี ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
วัดบางผึ้ง ซ.ทางหลวงพิเศษสายกรุงเทพ-ชลบุรี ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
วัดเขาดิน ซ.ทางหลวงพิเศษสายกรุงเทพ-ชลบุรี ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
วัดนฤภัย ซ.อบต. ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
วัดลาดยาว ซ.อบต. ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
วัดบำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม ซ.เทศบาล 14 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
วัดกลางบางปะกง(วัดกลาง) ซ.เทศบาล 14 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
วัดคงคาราม ซ.เทศบาล 2 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
วัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ ซ.สุขุมวิท ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
วัดไตรสรณคมณ์(วัดคลองสอง) ซ.สุขุมวิท ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา ซ.สุขุมวิท 2 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
วัดแสมขาวเจริญราษฎร์ ซ.สุขุมวิท ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
บิซิเนสเซ็นเตอร์ ซ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
ห้างสรรพสินค้าตะวันออกคอมเพล็กซ์ ซ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สถานีควบคุมไฟฟ้าบางปะกง ซ.สป. 6004 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สถานีควบคุมไฟฟ้าแรงสูงคลองใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ.314 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์อำเภอบางปะกง ซ.สุขุมวิท ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สถานีโทรคมนาคมอำเภอบางปะกง ซ.เทศบาลท่าข้าม 5 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สำนักงานเทศบาลตำบลหอมศีล ซ.อบต. ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ถ.จรัญยานนท์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางปะกง ซ.เทศบาล ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง ซ.เทศบาล ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน ซ.เทศบาล ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
ที่ว่าการอำเภอบางปะกง ซ.เทศบาล ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว ซ.อบต. ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
ศูนย์บริการทางหลวง ซ.ทางหลวงพิเศษสายกรุงเทพ-ชลบุรี ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
ศูนย์พัฒนาและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.314 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.สุขุมวิท ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปะกง ซ.เทศบาล 14 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
ศูนย์ควบคุมการจราจรสถานีตำรวจทางหลวงบางปะกง ซ.สุขุมวิท ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ซ.สุขุมวิท 2 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สถานีตำรวจภูธรตำบลบางสมัคร ซ.อบต. ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางปะกง ซ.บางนา-ตราด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สถานีตำรวจทางหลวง 1 ซ.สุขุมวิท ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
แม่น้ำบางปะกง ซ.เทศบาลท่าข้าม 6 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงแรมริมบางปะกง ซ.บางนา-ตราด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงพยาบาลบางปะกงปิยเวช ซ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โรงพยาบาลบางปะกง ซ.สุขุมวิท ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สถานีบริการน้ำมันเจ็ท ซ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สถานีบริการน้ำมันเจ็ท ซ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถ.จรัญยานนท์ ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.ทางหลวงพิเศษสายกรุงเทพ-ชลบุรี ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.ทางหลวงพิเศษสายกรุงเทพ-ชลบุรี ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.ทางหลวงพิเศษสายกรุงเทพ-ชลบุรี ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.บางนา-ตราด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สถานีบริการน้ำมันเจ็ท ซ.สุขุมวิท ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สถานีอนามัยตำบลพิมพา ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สถานีอนามัยตำบลบางวัว ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สถานีอนามัยตำบลท่าสะอ้าน ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สถานีอนามัยตำบลบางสมัคร ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สถานีอนามัยตำบลบางผึ้ง ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สถานีอนามัยตำบลเขาดิน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สถานีอนามัยตำบลบางเกลือ ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สถานีอนามัยตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สถานีอนามัยตำบลสองคลอง ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนวัดสุขาราม ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนคลองขวาง ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง