ค้นพบจำนวน 96 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งยาว 115 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 947 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหมื่นด่าน 97 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแฟบ 4/10 หมู่3 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามแยกด่านชุมพล 103 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะม่วง 140 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะนาว 129 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปะอา 9 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทับทิมสยาม 01 170 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคอแล 33/3 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองปุก 202 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองแอ่ง 100 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลด่านชุมพล 32 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลช้างทูน 36 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลบ่อไร่ 29 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ 56 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ซ.3157 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดเนินตากแดด ซ.3299 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดปะอาบูรพาเขต ซ.3389 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดช้างทูน ซ.3157 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดจัดสรร ซ.3389 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดมะนาว ซ.3157 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดบ่อพลอย ถ.,เทศบาล 3 10, ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดหนองแฟบ ซ.สายเทศบาล 4 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดบ่อไร่ ซ.3388 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดตากแว้ง ซ.3157 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดตางาม ซ.3388 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดวงษ์พัฒนา ซ.3157 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดมะม่วง ซ.3157 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดคลองแอ่ง ซ.3388 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดนนทรีย์ ซ.3157 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดใหม่โพธาราม ซ.3157 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
มัสยิดนูรุ้ลฮูดา ซ.3157 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สุเหร่าบาแลทับทิมสยาม 1 ซ.รพช. ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด สาขาบ่อไร่ ซ.3388 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
ที่ว่าการอำเภอบ่อไร่ ซ.3157 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย ถ.,เทศบาล 1 1, ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ่อไร่ ถ.,เทศบาล 1 1, ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ ซ.3388 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ ซ.เกษตร ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล ซ.3157 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองบอน ซ.3299 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ่อไร่ ถ.,เทศบาล 1 1, ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีตำรวจภูธรตำบลด่านชุมพล ซ.3271 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
น้ำตกสลัดได ซ.3157 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
น้ำตกคลองแก้ว ซ.3389 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลบ่อไร่ ซ.เทศบาล 2 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.3299 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3299 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3299 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.,เทศบาล 3 5, ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3157 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3157 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3157 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านคอแล ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านคลองโอน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านมะนาว ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยตำบลช้างทูน ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านหมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยหนองแฟบ ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านคลองปุก ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านมะม่วง ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านคลองแอ่ง ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านทุ่งยาง ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านทับทิมสยาม 1 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยตำบลด่านชุมพล ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านสามแยก ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนวัดปะอาบูรพาเขต ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านมะนาว ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนวัดช้างทูน ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านวัดจัดสรร ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ ซ.เทศบาล 3 10 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ่อไรวิทยา ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านตางาม ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านมะม่วง ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 44 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านสระใหญ่ ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านประเดา ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราด ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านด่านชุมพล ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3299-3157 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3389-3388 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3389-3157 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3388-3157 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3157-3159 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3157-3271 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
น้ำตกคลองแก้ว ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดป่าวิสุทธิธรรม ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง