ค้นพบจำนวน 114 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่บ้านตัวอย่าง 299 หมู่9 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวชวด 117 หมู่6 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองพะวา 73/1 หมู่4 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกรับ หมู่3 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสตบรรณ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละหารไร่ หมู่8 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชากมะหาด 100 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองขนุน 20/25 หมู่8 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนินสว่าง 23/1 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาลอย 99 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองสะพาน 8/7 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชากบก 1/2 หมู่7 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองน้ำเย็น หมู่1 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
สถานพยาบาลเรือนจำกลางระยอง 111 ถ.นิคมพัฒนา หมู่9 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย 139 หมู่4 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ซ.3375 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดปิปผลิวนาราม ซ.สายหนองกรับ-โรงน้ำตาล ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดแม่น้ำคู้(วัดเก่า) ซ.Rural Roads RY. 4011 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดหนองกรับ ซ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดเนินสว่าง ซ.3471 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดเขาหวาย ซ.รย. 1003 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดหินโค้ง ซ.โรจนะ เอ 10 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดอ่างแก้ว ซ.รย. 4011 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดละหารไร่ ซ.รย. 4011 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดละหารใหญ่สังฆาราม ซ.รย. 4011 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดปทุมมาวาส ซ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดสวนหลาว ซ.3143 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดหนองพะวา ซ.3471 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดเขาโพธิ์ ซ.3371 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดดอนจันทน์ ซ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดหวายกรอง ซ.3138 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดมาบตอง ซ.3143 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดกระบกขึ้นผึ้ง ซ.รย. 4009 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดห้วงหิน ซ.รย. 4009 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดไผ่ล้อม ซ.เทศบาล 6/1 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดหนองกะบอก ซ.3143 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดชากกอไผ่ ซ.รย. 4009 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดเจ็ดลูกเนิน ซ.รย. 4009 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดบึงต้นชัน ซ.รย. 4009 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดเชิงเนินสุทธาวาส ซ.3143 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดบ้านค่าย(วัดชมพูพล) ซ.3138 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดหนองคอกหมู ซ.เทศบาล 10 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดปากป่า ซ.3138 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดเกาะอรัญญิกาวาส ซ.3138 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดหนองสะพาน ซ.3138 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
เรือนจำกลางระยอง ซ.3191 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว ซ.รย. 4011 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย ซ.3138 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านค่าย ซ.เทศบาล 1 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย ซ.เทศบาล 2 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
ที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย ซ.เทศบาล 2 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านค่าย ซ.3143 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย ซ.3138 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองกรับ ซ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านค่าย ซ.เทศบาล 6/1 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงพยาบาลบ้านค่าย ซ.3138 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3471 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.3471 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.3138 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3138 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.รย. 4009 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.3143 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3138 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.รย. 4009 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.3138 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3138 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3138 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
คริสตจักรความหวังบ้านค่าย ซ.เทศบาล 2 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านคลองขนุน ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านหนองกรับ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านหลังเขา ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านดอกกราย ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านละหารไร่ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยหมู่บ้านตัวอย่างตำบลหนองละลอก ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านหัวชวด ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านหนองพะวา ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านคลองน้ำเย็น ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านชากมะหาด ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านชากบก ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านสตบรรณ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยหนองตะพาน ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนบ้านคลองขนุน(ติยะวานิชรังสรรค์) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนวัดหนองกรับ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนบ้านเขาหวาย ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนบ้านหนองละลอก ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนวัดไร่ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนวัดปทุมมาวาส ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนวัดหนองพะวา ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนวัดดอนจันทน์ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนวัดหวายกรอง ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนบ้านมาบตอง ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนอนุบาลเวชประสิทธิ์ ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนวัดกระบกขึ้นผึ้ง(อรรถโกศลประชานุกูล) ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนวัดห้วงหิน ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง