ค้นพบจำนวน 82 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกุ้ง ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดบางคนฑีใน ตำบลบางคนฑี ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลยายแพง ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางยี่รงค์ ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพรม ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางนกแขวก ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกระบือ ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนมะโนรา ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจอมปลวก ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโรงหีบ ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคนที ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดอมรเทพ ซ.สส. 4013 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดสินวิเศษศรัทธาราม ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซ.สส. 4005 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดโพธิ์งาม ซ.สส. 6002 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดปากง่าม ซ.สส. 4102 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดปราโมทย์ ซ.สส. 4005 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดปรกราษฎร์รังสฤษฏ์ ซ.สส. 4013 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดโบสถ์ ซ.สส. 4013 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดบางใหญ่ ซ.325 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดบางพลับ ซ.สส. 6002 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดบางน้อย ซ.325 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดบางคนทีใน ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดบางคณทีนอก ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดบางกุ้ง ซ.สส. 4013 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดบางกล้วย ซ.สส. 4013 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดไทร ซ.สส. 4102 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดตะโหนดราย ซ.สส. 3011 ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดตรีจินดาวัฒนาราม (วัดไทรโยค) ซ.สส. 4013 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดเจริญสุขารามวรวิหาร ซ.สส. 6006 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดคาทอลิกแม่พระบังเกิด ซ.สส. 6002 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดแก่นจันทน์เจริญ ซ.สส. 4011 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดเกาะใหญ่ ซ.สส. 6002 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดเกาะแก้ว ซ.สส. 6002 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดเกตุการาม ซ.สส. 4013 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดกลางเหนือ ซ.สส. 4013 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนอนุบาลนารีวัฒนา ซ.สส. 6002 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย ซ.สส. 6006 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนอนุบาลบางคนที(วัดเกาะเลี้ยงล้อมอนุกูล) ซ.สส. 6002 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนสกลวิสุทธิ ซ.สส. 4013 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนศาลแม่อากาศ ซ.สส. 4013 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า ซ.325 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม (ชุณหะวันวิทยา) ซ.สส. 6002 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดปากง่าม (ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) ซ.สส. 4102 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดปราโมทย์ (พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) ซ.สส. 4005 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดบางใหญ่ (ประภัสสรประชานุกูล) ซ.325 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดบางพลับ (สุนทรานุกูล) ซ.สส. 6002 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดบางน้อย (แจ่มประชานุกูล) ซ.325 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดบางคนทีใน ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดบางกล้วย (รุ่งมณี) ซ.สส. 4013 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดตะโหนดราย ซ.สส. 3011 ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม ซ.สส. 4013 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม ซ.สส. 6006 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ (จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง) ซ.สส. 4011 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดเกตุการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) ซ.สส. 4013 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนทับทิมจันบุญมีพ.ศ. 2478 ซ.สส. 4013 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ ซ.สส. 6002 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยบางนกแขวก ซ.สส. 6006 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยบางคนที ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยตำบลโรงหีบ ซ.สส. 4013 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยตำบลบางยี่รงค์ ซ.สส. 4013 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยตำบลบางพรม ซ.สส. 6002 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยตำบลบางกุ้ง ซ.สส. 4013 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยตำบลบางกระบือ ซ.สส. 3011 ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยดอนมะโนรา ซ.325 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยจอมปลวก ซ.325 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
จุดตรวจ (ชรบ. หมู่ที่ 9) ซ.สส. 4013 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดอ่างทอง ซ.สส. 6002 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ ซ.325 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ซ.สส. 6002 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย ซ.สส. 6002 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาโคกสำโรง ซ.สส. 4102 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางคนที ซ.สส. 6002 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลนภาลัย ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
แหล่งทอผ้าพื้นเมืองเนินขาม ซ.สส. 6002 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
ตลาดน้ำบางนกแขวก ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 0 3475 2847-8
วัดไทร หมู่ที่ 9 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
ตลาดน้ำบางน้อย ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 0 3476 1537 ต่อ 104 (ในเวลาราชการ)
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง