ค้นพบจำนวน 120 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโรงเข้ ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรางช้างสี ตำบลหลักสอง ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งอินทรีย์ ตำบลหลักสาม ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทำนบแพ้ว 4 ตำบลยกกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท้องคุ้ง ตำบลท่าเสา ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนสะแก ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนโฆ ตำบลหนองบัว ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองสองห้อง ตำบลหนองบัว ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกลางนา ตำบลหนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหลักสาม ต.หลักสาม ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหลักสอง ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนส้ม ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลประสาทสิทธิ์ ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองตัน ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเจ็ดริ้ว ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกงูเห่า ตำบลยกกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพ้ว ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล) ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดอ่างทอง ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดใหม่ราษฎร์นุกูล ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ซ.สค. 4012 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดหลักสองราษฎร์บำรุง ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดหนองบัว ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดศรีสินมา ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดศรีเพชรพัฒนา ซ.สค. 4012 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดวังชัยทรัพย์วิมล ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดโรงเข้ ซ.สค. 2006 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดยกกระบัตร ซ.3404 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดฟุ้งประชาธรรมาราม (วัดดอนราว) ซ.สค. 4012 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดประสาทสามัคคีธรรม (วัดคลองซื่อ) ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดปทุมทองรัตนาราม ซ.สค. 4012 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดบางยาง ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดธรรมโชติ ซ.สค. 2006 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดธรรมจริยาภิรมย์ ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดเทพรัตนราม ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดดอนโฆสิตาราม ซ.3236 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดชัยมงคล ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดเจ็ดริ้ว ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดกระโจมทอง ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎ์ ซ.สค. 4012 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดอ่างทอง (อ่างทองพิทยาคาร) ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ซ.สค. 4012 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ซ.สค. 4011 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์) ซ.รบ. 4049 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดหนองบัว ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดโรงเข้ ซ.สค. 2006 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) ซ.3404 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดธรรมโชติ ซ.สค. 2006 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม (ทวนกร) ซ.3236 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดชัยมงคล ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดกระโจมทอง ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนบ้านวังจระเข้ ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนบ้านโรงเข้ ซ.สค. 4012 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนบ้านรางสายบัว ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก (กิมลี้มณีฉาย) ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนบ้านเจริญสุข ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนบ้านคลองสำโรง ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนบ้านคลองซื่อ ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 63 ซ.รบ. 4049 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนบางยางพิทยาคาร ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนทำนบแพ้ว ซ.3403 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนจงรักษ์พิทยา ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนกุศลวิทยา ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สถานีอนามัยหลักสาม ซ.3404 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สถานีอนามัยหลักสอง ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สถานีอนามัยโรงเข้ ซ.สค. 2006 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สถานีอนามัยบ้านรางช้างสี ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สถานีอนามัยบ้านท่าแร้ง ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สถานีอนามัยบ้านดอนโฆ ซ.3236 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สถานีอนามัยบ้านคลองเก่า ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สถานีอนามัยบ้านกลางนา ซ.รบ. 4049 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สถานีอนามัยทุ่งอินทรีย์ (บัวขาว) ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สถานีอนามัยตำบลท้องคุ้ง ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สถานีอนามัยตำบลเจ็ดริ้ว ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สถานีอนามัยโคกงูเห่า ซ.สค. 4012 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอคลองหลวง ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแสง ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาหนองแก ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
ที่ว่าการอำเภอตาคลี ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง