ค้นพบจำนวน 159 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางหลวง 15 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางระกำ ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางปลา ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเลน 68 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านย่านซื่อ ตำบลบ้านช้าง 188 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางหวาย 13 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเวฬุวนาราม ตำบลลำพญา 58 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหินมูล หมู่6 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหลักชัย ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางภาษี 1/1 หมู่6 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางไทรป่า ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบัวปากท่า 74 หมู่5 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนิลเพชร ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนราภิรมย์ ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนตูม 60 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองนกกระทุง ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่หูช้าง 74 หมู่5 ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไทรงาม ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเลน ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดหลักชัย ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดสุขวัฒนาราม (วัดบางระกำ) ซ.นฐ. 5032 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดศิลามูล ซ.3351 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
วัดเวฬุวนาราม ซ.นฐ. 3004 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดลำพญา ซ.นฐ. 3004 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดลานคา ซ.346 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดลาดสะแก ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดราษฎร์สามัคคี (วัดบางน้อยนอก) ซ.3351 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
วัดรางกำหยาด ซ.346 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดรางกระทุ่ม ซ.346 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.3351 ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดพุทธาราม ซ.3296 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดพระอมรพิสัย ซ.นฐ. 3004 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดไผ่หูช้าง ซ.346 ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดไผ่สามตำลึง ซ.รพช. ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดไผ่จระเข้ ซ.รพช. ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดผาสุการาม ซ.เทอดดำริห์ 1 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดปทุมวัน ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดบึงลาดสวาย ซ.346 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดบางหลวง ซ.3231 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
วัดบางเลน ซ.ประตูน้ำพระพิมล ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดบางภาษี ซ.นฐ. 3004 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดบางไผ่นารถ ซ.3351 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดบางปลา ซ.3296 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดบางน้อยใน ซ.3351 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
วัดบัวหวั่น ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดบัวปากท่า ซ.รพช. ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดนิลเพชร ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดนราภิรมย์ ซ.กรุงนนท์-จงถนอม ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดดอนยอ ซ.3296 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดชุมนุมศรัทธา ซ.เทอดดำริห์ 3 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดคลองเสมียนตรา ซ.346 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดเกาะแรต ซ.3296 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดเกษมสุริยัมนาจ ซ.3296 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดเกษตราราม ซ.รพช. ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ซ.346 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนสถาพรวิทยา ซ.นฐ. 3004 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดหลักชัย ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม ซ.นฐ. 5032 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดศิลามูล ซ.3351 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
โรงเรียนวัดลำพญา (จำเนียรบำรุงวิทย์) ซ.นฐ. 3004 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดลานคา ซ.346 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดลาดสะแก ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม ซ.3231 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี ซ.3351 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
โรงเรียนวัดรางกำหยาด ซ.346 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดโพธิ์ ซ.3351 ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดพระมอพิสัย ซ.นฐ. 3004 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง ซ.346 ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง ซ.รพช. ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดไผ่จระเข้ ซ.รพช. ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดผาสุการาม ซ.3351 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย ซ.346 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดบางหลวง ซ.3231 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
โรงเรียนวัดบางภาษี (บุญเรือนบูรณะ) ซ.นฐ. 3004 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ ซ.รพช. ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดบางปลา (เมธีจุลารักษ์) ซ.3296 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดบางน้อยใน ซ.3351 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
โรงเรียนวัดบัวหวั่น ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดบัวปากท่า ซ.รพช. ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดบอนใหญ่ ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดนิลเพชร ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดนราภิรมย์ ซ.กรุงนนท์-จงถนอม ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดดอนยอ (จิตธรรมอุปถัมภ์) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดคลองเจ้า ซ.กรุงนนท์-จงถนอม ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดเกาะแรต (อุภัยเพชรพิทยาคาร) ซ.3296 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ (เกษมวิทยาคาร) ซ.3296 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนวัดเกษตราราม ซ.รพช. ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม ซ.346 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนบ้านไผ่หลวง ซ.3351 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล ซ.ประตูน้ำพระพิมล ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนบ้านบางเลน (บางเลนวิทยาคาร) ซ.346 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ ซ.นฐ. 3004 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย ซ.เทศบาล 2 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนบางหลวงวิทยา ซ.3351 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
โรงเรียนบางเลนวิทยา ซ.3296 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (ป. ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) ซ.นฐ. 5032 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง