ค้นพบจำนวน 73 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านหลวง ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านภูมิ ตำบลลำเหย ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะโกสูง ตำบลสามง่าม ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเลาเต่า ตำบลห้วยพระ ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยพระ ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำลูกบัว ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำเหย ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนพุทรา ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม หมู่1 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
วัดอรัญญิการาม (วัดสามง่าม) ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดแหลมมะเกลือ ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดหัวถนน ซ.3233 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดห้วยพระ ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดหนองกระพี้ ซ.3233 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดเลาเต่า ซ.3036 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดลำเหย ซ.3297 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดลำลูกบัว ซ.3036 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดบ้านหลวง (วัดหลวงพ่อบัว) ซ.3233 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดทุ่งสีหลง ซ.3297 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดทุ่งพิชัย ซ.3036 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดทุ่งผักกูด ซ.3233 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดตะโกสูง ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดดอนพุทรา ซ.3233 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดดอนตูม ซ.3233 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนสหบำรุงวิทยา ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ ซ.3233 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา(สามง่ามฮั่วเม้งกงฮัก) ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดห้วยพระ ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดลำเหย ซ.3297 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดลำลูกบัว (บุญศรีประชานุกูล) ซ.3036 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บำรุง) ซ.3233 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง ซ.3297 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย (พรหมวิสุทธิ์อนุสรณ์) ซ.3036 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด (วงษ์วิทยาคาร) ซ.3233 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนวัดตะโกสูง (เหรียญอุปถัมภ์) ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนบ้านใหม่ ซ.3297 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนบ้านหัวถนน ซ.3233 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนบ้านห้วยกรด ซ.3233 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ซ.3233 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนบ้านหนองปรง ซ.3233 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนบ้านสามแก้ว (นาถอำนวยวิทย์) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนบ้านปากหว้า ซ.3233 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนบ้านแจงงาม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงเรียนคงทองวิทยา ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีอนามัยลำเหย ซ.3297 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีอนามัยลำลูกบัว ซ.3036 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีอนามัยบ้านเลาเต่า ซ.3036 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีอนามัยบ้านภูมิ ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีอนามัยตำบลห้วยพระ ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีอนามัยตำบลบ้านหลวง ซ.3233 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีอนามัยตำบลดอนพุทรา ซ.3233 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีอนามัยตะโกสูง ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบถส์ ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.3036 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนตูม ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงพยาบาลดอนตูม ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
คริสตจักรแหลมกะเจา ซ.3036 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
คริสตจักรสามแยก ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346-3036 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3296-3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3036-3233 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3036-3297 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3036-3233 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง