ค้นพบจำนวน 185 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางระกำ ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพระ ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลงิ้วราย ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศรีษะทอง ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดสำโรง ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดเสถียร ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลานตากฟ้า ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยตะโก ตำบลพะเนียด ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนถั่ว ตำบลวัดละมุด ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลานแหลม ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท้องไทร ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสัมปทวน ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีมหาโพธิ์ ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดไทยาวาส ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดแค ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางแก้วฟ้า ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าพระยา ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าตำหนัก ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่ากระชับ ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนแฝก ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกพระเจดีย์ ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแหลมบัว ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดใหม่สุคนธาราม ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดใหญ่สุปดิษฐาราม ซ.3235 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดห้วยพลู ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดห้วยตะโก ซ.เทศบาล 10 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดหลวงประชาบูรณะ ซ.รพช. ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดเสถียรรัตนาราม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดสิงห์ ซ.รพช. ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดสำโรง ซ.โยธาธิการ ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดสัมปทวน ซ.3233 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดสัมปตาก ซ.โยธาธิการ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดสว่างอารมณ์ ซ.รพช. นฐ. 3079 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดศีรษะทอง ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดศรีมหาโพธิ์ ซ.เลียบคลองประปา ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดลานแหลม (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดลานตากฟ้า ซ.โยธาธิการ นฐ. 2091 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดละมุด ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดปิ่นจันทราราม (วัดกกตาล) ซ.โยธาธิการ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดประชานาถ ซ.3235 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดบางพระ ซ.นฐ. 4014 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดบางแก้ว ซ.รพช. ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดบ่อตะกั่วพุทธาราม ซ.เทศบาล 10 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดน้อยเจริญสุข ซ.เทศบาล 10 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดไทร ซ.นฐ. 1037 ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดไทยาวาส (วัดท่ามอญ) ซ.วัดไทยาวาสตอน 1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดทุ่งน้อย ซ.เลียบคลองประปา ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดท่าใน ซ.รพช. ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดท่าตำหนัก ซ.รพช. ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดท่ากระชับ (วัดป่า) ซ.นฐ. 1037 ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดท้องไทร ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดตุ๊กตา ซ.3235 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดเฉลิมพระเกียรติ ซ.นฐ. 4014 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดงิ้วราย ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 4006 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดโคกพระเจดีย์ ซ.นฐ. 4017 ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดโคกเขมา ซ.เลียบคลองประปา ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดแค ซ.3233 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดกลางบางพระ ซ.นฐ. 4014 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดกลางบางแก้ว ซ.3235 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดกลางคูเวียง ซ.โยธาธิการ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนแหลมบัววิทยา ซ.เลียบคลองประปา ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนแสงทองวิทยา ซ.3233 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนสาธิตวิทยา ซ.เทศบาล 2 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ซ.3233 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนเพิ่มวิทยา ซ.พุทธมณฑลสาย 8 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ซ.รพช. ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 4006 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดห้วยพลู (โชติประชานุเคราะห์) ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดห้วยตะโก (บูรณธนิตราษฎร์รังสรรค์) ซ.เทศบาล 10 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดสำโรง ซ.โยธาธิการ ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดสัมปทวน ซ.3233 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ซ.นฐ. 1037 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดศีรษะทอง ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดลานตากฟ้า (ขจรบุญบำเพ็ญ) ซ.โยธาธิการ นฐ. 2091 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดละมุด ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดประชานาถ ซ.3235 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดบางพระ (แก้วฟ้าประชานุกุล) ซ.นฐ. 4014 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว (พ่วงประชานุกูล) ซ.เทศบาล 10 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดน้อย ซ.เทศบาล 10 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย) ซ.นฐ. 1037 ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย) ซ.นฐ. 1037 ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดไทยาวาส (นิลดำพิทยานุสรณ์) ซ.วัดไทยาวาสตอน 1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ซ.เลียบคลองประปา ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ซ.รพช. ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดท้องไทร ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดตุ๊กตา (ภิทัยธารามประสิทธิ์) ซ.3235 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร) ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 4006 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) ซ.นฐ. 4017 ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดโคกเขมา ซ.เลียบคลองประปา ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว ซ.3235 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดกลางคูเวียง ซ.โยธาธิการ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดกลาง (พุฒราษฎร์อนุเคราะห์) ซ.นฐ. 4014 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงเรียนวัดกกตาล (สีมารัตน์วิทยา) ซ.โยธาธิการ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง