ค้นพบจำนวน 411 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนแตง หมู่4 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสระแก้ว 160 หมู่6 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสนามคลี หมู่4 ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกุ้ง หมู่1 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลิ่งชัน หมู่1 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่ขวาง ซ.องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 3 15 หมู่2 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอู่ยา (ใหม่) ตำบลดอนกำยาน ถ.มาลัยแมน หมู่1 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวอุด ตำบลตลิ่งชัน ถ.โพธิ์วรคุณ หมู่5 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปรือ ตำบลสระแก้ว หมู่7 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสังฆจายเถร ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตีนเป็ด ตำบลศาลาขาว หมู่5 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนขุนราม ตำบลโคกโคเฒ่า 224 หมู่1 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนกลาง ตำบลไผ่ขวาง หมู่1 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช่องพิกุล ตำบลไร่รถ 200 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์ตะวันออก ตำบลบ้านโพธิ์ หมู่3 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสนามชัย 211/2 ซ.วัดถ้ำ 5 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศาลาขาว ถ.มาลัยแมน ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลรั้วใหญ่ 226/2 หมู่3 ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพิหารแดง ถ.สมภารคง ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าระหัด 156 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทับตีเหล็ก หมู่4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนมะสังข์ ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนตาล หมู่4 ต.ดอนตาล อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนกำยาน หมู่4 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนโพธิ์ทอง หมู่1 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพธิ์พระยา หมู่3 ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี 296 ถ.สุพรรณบุรี - บางบัวทอง หมู่3 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 111 ถ.สิงห์บุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 16000
เทศบาลเมืองสุพรรรรบุรี 338 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ๙๕๐ ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 57 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 78 หมู่4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดอู่ยา ถ.มาลัยแมน ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดอู่ทอง ซ.3318 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดอินทร์เกษม ซ.สพ. 3011 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดอัมพวนาราม (วัดบางกุ้ง) ถ.มาลัยแมน ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
วัดใหม่รัตนเจดีย์ (วัดหัวไม้ซุง) ซ.ยธ. สพ. 2007 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
วัดใหม่เจริญพร (วัดไผ่ลูกนก) ซ.อบจ. สพ. 2038 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
วัดหอยโข่ง ถ.สมภารคง ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดหน่อสุวรรณ ซ.329 ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดหน่อพุทธางกูร ถ., 2, ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดหนองโสน ซ.สพ. 3006 ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดสุวรรณภูมิ (วัดกลาง, วัดใหม่) ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดสุวรรณนาคี ซ.อบจ. สพ. 2051 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดสำปะซิว ซ.340 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดสำนักตะฆ่า ซ.สพ. 3006 ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดสารภี ถ.สมภารคง ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดสารภี ถ.เทศบาลท่าเสด็จ 4 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดสามัคคีธรรม ถ.เทศบาลท่าเสด็จ 18 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดสามทอง ซ.อบจ. สพ. 2051 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดสังฆมงคล (วัดหนองขาม) ซ.สพ. 3006 ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดสังฆจายเถร ซ.3318 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
วัดสองเขตสามัคคี (วัดลาดตาล) ซ.3195 ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดสองเขต ซ.สพ. 3015 ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดสว่างอารมณ์ ถ.สมภารคง ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดสวนแตง ถ.มาลัยแมน ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
วัดสระประทุม ซ.สพ. 3007 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดสมอลม ซ.สพ. 3005 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดสนามชัย ซ.340 ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดสกุณปักษี ซ.สพ. 3005 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดศีรษะเกษ ซ.357 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดศรีบัวบาน ถ.นางแก่นแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดวังพระนอน ซ.อบจ. สพ. 2074 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดวรจันทร์ ซ.340 ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดลุ่มบัว ซ.357 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดลาวทอง ซ.340 ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดลาดกระจับ ซ.3461 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
วัดโรงช้าง ซ.3461 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
วัดแร้ง ซ.340 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดราษฎร์สามัคคี ซ.3318 ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.3461 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
วัดมะนาว (วัดหลวงพ่อโบ้ย) ซ.3318 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดมเหยงค์ ซ.3037 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดม่วง ซ.อบจ. สพ. 2062 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
วัดโพธิ์นางเทรา ซ.3037 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดโพธิ์ท่าทราย ซ.สพ. 3003 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดโพธิ์เจริญ ถ.สมภารคง ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดโพธิ์คอย ซ.3037 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดโพธิ์คลาน ถ.สมภารคง ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดพุทธมงคล (วัดหนองปรือ) ซ.3460 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดพิหารแดง ถ.สมภารคง ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดพันตำลึง ซ.357 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดพร้าว ซ.340 ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ถ.สมภารคง ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดพระลอย ถ.สมภารคง ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดพระรูป ถ.ม้าสีหมอก ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดพระนอน ถ.สมภารคง ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดพระธาตุ ถ.มาลัยแมน ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
วัดไผ่วง ซ.อบจ. สพ. 2058 ต.ดอนตาล อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดไผ่ขวาง ถ.,องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 3 15, ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม ซ.3451 ต.ดอนตาล อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดผึ้ง ถ.มาลัยแมน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดปู่บัว ซ.340 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดปากแสก ถ.มาลัยแมน ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
วัดปราสาททอง ถ.มิ่นหาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดประสพสุข ซ.3318 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง