ค้นพบจำนวน 142 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินดาดน้อย ตำบลซับสมอทอด 146 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแจง ตำบลหนองแจง ถ.คชเสนีย์ ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศรีมงคล ตำบลศรีมงคล ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังพิกุล ต.วังพิกุล ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ราหุล ตำบลบึงสามพัน ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พญาวัง ตำบลพญาวัง 19 ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซับสมพงษ์ ตำบลซับไม้แดง ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซับบอน ตำบลกันจุ ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน 20 ซ.ซับสมอทอด-วังพิกุล ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.เทศบาล 1/1 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดใหม่ราษฎร์บำรุง ซ.3004 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดหินดาดน้อย ซ.3004 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดห้วยทรายรัตนวราราม ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
วัดห้วยตะกั่ว วารีพันธ์ ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
วัดหนองหลวงโพธิ์แก้ว ซ.225 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดหนองทรายกลอย ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
วัดหนองแดงธรรมประธีป ซ.225 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดหนองแจง ถ.คชเสนีย์ ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดหนองกำไรสามัคคีธรรม ซ.225 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดสิริจันทาวาส ซ.225 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดศิริรัตนาราม ซ.225 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดศิริเจริญธรรม ซ.3004 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดศรีอรุณโพธิ์ทอง ซ.2275 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดวิมลญาณประชาสรรค์ ซ.225 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดวังไลย์ ซ.รพช. พช. 3217 ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดวังพิกุล ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
วัดวังปลาสามัคคีธรรม ซ.225 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดวังทอง ซ.โยธาธิการ พช. 2044 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดราหุล ถ.คชเสนีย์ ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดราษฎร์พิกุลทอง ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
วัดรัตนาราม ซ.225 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดพุทธชินสีเสรีราษฎร์ ซ.225 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดพญาวัง ซ.225 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดป่าศรีมงคล ซ.225 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดบึงสามพันวิมุติตาราม ซ.โยธาธิการ พช. 2044 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดบึงสามพันล่าง ซ.โยธาธิการ พช. 2112 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดบึงสามพัน ซ.โยธาธิการ พช. 2112 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดบ้านโปร่งเจริญ ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
วัดบ้านนางาม ซ.โยธาธิการ พช. 2044 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดบรรพตาราม ถ.คชเสนีย์ ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดเนินดาดใหญ่ ซ.โยธาธิการ พช. 2065 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดน้ำตกอู่เรืออุดมพร ซ.225 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดไทยถาวรสามัคคีธรรม ซ.225 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดทรัพย์เกษตรใน ถ.คชเสนีย์ ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดทรัพย์เกษตรนอก ซ.21 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดดาวนิมิตร ซ.3004 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดซับอุดม ซ.3004 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดซับสำราญใต้ ซ.225 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดซับสมอทอด ซ.เทศบาล 16 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดซับสมพงษ์ ซ.225 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดซับไม้แดงใหม่ ซ.3004 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดซับไม้แดง ซ.3004 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดซับไพรวัลย์แสวงธรรม ซ.โยธาธิการ พช. 2065 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดซับปรางค์ทอง ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
วัดซับบอน ซ.รพช. พช. 3217 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดโคกยาว ถ.คชเสนีย์ ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดโคกตายอ ถ.คชเสนีย์ ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดโคกกรวด ซ.รพช. พช. 3020 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดคีรีมงคล ซ.โยธาธิการ พช. 2065 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดเขาแหลมเจริญธรรม ซ.เทศบาล 1/1 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดเขาเกษวงศ์คีรี ซ.225 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนอนุบาลใจทิพ ซ.เทศบาล 22 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
โรงเรียนอุดมวิทยา ซ.เทศบาล 27 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ซ.เทศบาล 11 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ซ.225 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ซ.3004 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านหินดาดใหญ่ ซ.225 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านหินดาดน้อย ซ.3004 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
โรงเรียนบ้านหนองพลวง ซ.225 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ถ.คชเสนีย์ ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านหนองแจง ถ.คชเสนีย์ ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านศรีมงคล ซ.225 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านวังไลย์ ซ.รพช. พช. 3217 ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ซ.225 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านราหุล ถ.คชเสนีย์ ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ซ.โยธาธิการ พช. 2044 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านพนมรอก ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
โรงเรียนบ้านพนมเพชร ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
โรงเรียนบ้านโปร่งบุญเจริญ ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
โรงเรียนบ้านบึงสามพัน ซ.โยธาธิการ พช. 2044 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านบึงตะแบก ถ.คชเสนีย์ ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร ซ.21 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านซับสมพงษ์ ซ.225 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซ.3004 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านซับไพรวัลย์ ซ.โยธาธิการ พช. 2065 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านโคกกรวด ซ.รพช. พช. 3020 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ ซ.225 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนซับบอนวิทยาคม ซ.225 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
สถานีอนามัยหนองแจง ถ.คชเสนีย์ ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
สถานีอนามัยศรีมงคล ซ.225 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
สถานีอนามัยวังพิกุล ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
สถานีอนามัยราหุล ถ.คชเสนีย์ ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
สถานีอนามัยพญาวัง ซ.225 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
สถานีอนามัยบ้านดาดน้อย ซ.3004 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
สถานีอนามัยซับสมพงษ์ ซ.โยธาธิการ พช. 2065 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
สถานีอนามัยซับบอน ซ.225 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง