ค้นพบจำนวน 242 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำร้อน ตำบลน้ำร้อน ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังวัด ตำบลยางสาว ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังไผ่ ตำบลบ่อรัง ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังใหญ่ ตำบลวังใหญ่ ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมทรัพย์ ตำบลภูน้ำหยด ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยางจ่า ตำบลภูน้ำหยด ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พุขาม ตำบลพุขาม ถ.คชเสนีย์ ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พุเตย ตำบลพุเตย ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ่อรัง ตำบลบ่อรัง ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาไร่เดียว ตำบลท่าโรง ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าโรง ตำบลท่าโรง ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โพทะเล ตำบลซับสมบูรณ์ ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนสง่า ตำบลยางสาว ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกปรง ตำบลโคกปรง ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แก่งหินปูน ตำบลสามแยก ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดอุทยานการศึกษา ถ.มรกต ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดอุดมศรัทธาราม ซ.2275 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดอุดมมงคล ถ.คชเสนีย์ ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดอัครเทวดาคาเบรียล ซ.2275 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดใหม่ไร่อุดม ซ.อบต. สระปลาดู่ พช. 2046 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดห้วยชันวราราม ซ.2012 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดหนองสะแก-สามัคคีธรรม ซ.โยธาธิการ พช. 2107 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดหนองสมบูรณ์ ถ.คชเสนีย์ ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดหนองไม้สอ ซ.โยธาธิการ พช. 2010 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดหนองโป่งวนาราม ซ.2275 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดหนองป้อง ซ.225 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดหนองบัวทอง ซ.โยธาธิการ พช. 2107 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดหนองบัวขาว ซ.2275 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดหนองขามราษฎร์นิมิต ซ.2275 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดหนองกระทุ่ม ซ.โยธาธิการ พช. 2025 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดแสงมณีเจริญธรรม ซ.อบต. วังใหญ่ พช. 3046 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดเสรินทราราม ซ.2012 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดสุวรรณคีรีวิหาร ซ.อบต. สระปลาดู่ พช. 2046 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดสุคัณธาวาส ซ.อบต. สระปลาดู่ พช. 2046 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดสามัคคีพัฒนา ซ.โยธาธิการ พช. 2025 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดสามแยกสามัคคี ถ.คชเสนีย์ ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดสามแยกพัฒนา ซ.2275 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดสังกิจจะธรรมมาวาส ซ.2275 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดศิลามงคลธรรม (วัดหินดาด) ซ.โยธาธิการ พช. 2025 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดศรีประชาธรรม ซ.2012 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดศรีธงชัย (วัดพุขาม) ถ.คชเสนีย์ ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดวีรธรรมาราม (วัดเขางู) ซ.21 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดวิสุทธิมัคคาราม ซ.อบต. สระปลาดู่ พช. 2046 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดวิเชียรบำรุง (วัดท่าน้ำ) ซ.โกเมน ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดวังใหญ่วณาราม ซ.อบต. วังใหญ่ พช. 3046 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดวังไผ่ ซ.โยธาธิการ พช. 2010 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดวังน้ำเย็นหมู่ที่ 10 ซ.225 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดวงษ์ทองสามัคคีธรรม ซ.โยธาธิการ พช. 2025 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดลำนารวย ถ.คชเสนีย์ ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดไร่ตาพุฒ ซ.21 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดอโศก) ซ.อบต. วังใหญ่ พช. 3046 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดรวมทรัพย์วนาราม ซ.โยธาธิการ พช. 2025 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดยางสามต้น ซ.โยธาธิการ พช. 2025 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดยางตอสามัคคีธรรม ซ.อบต. วังใหญ่ พช. 3046 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดยางจ่าสามัคคี ซ.โยธาธิการ พช. 2025 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดมาบสมอ ซ.โยธาธิการ พช. 2107 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดม่วงอัมพวัน ซ.225 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดภูศรีสวรรค์ ซ.2275 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดโพธิ์ทอง ซ.2275 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดโพทะเล ซ.อบต. สระปลาดู่ พช. 2046 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดพุทธวงษ์รัตนาราม ซ.3004 ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดพุเตยวนาราม ถ.คชเสนีย์ ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดพุเตยประสิทธิ์ ถ.คชเสนีย์ ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดพรานทองพัฒนา ซ.อบต. สระปลาดู่ พช. 2046 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดพรหมยาม ซ.21 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดป่าหนองบง ซ.โยธาธิการ พช. 2010 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดป่าแสงทอง ซ.โยธาธิการ พช. 2010 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดป่าเรไรทอง ซ.2275 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดป่าเทพนิมิตร ซ.โยธาธิการ พช. 2010 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดประชานิมิต ซ.เพทาย ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดบึงกระจับ ซ.2275 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดบ้านใหม่วิไลวัลย์ ซ.โยธาธิการ พช. 2107 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดบ้านใหม่ ซ.โยธาธิการ พช. 2010 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดบ้านหนองคล้า ซ.อบต. สระปลาดู่ พช. 2046 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดบ้านภูน้ำหยด ซ.โยธาธิการ พช. 2025 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดบ้านบ่อแร่ ซ.โยธาธิการ พช. 2107 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดบ้านนาสามัคคี ซ.2275 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดบ้านเตาถ่าน ซ.รพช. ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดบ้านตะกุดไผ่ ซ.อบต. สระปลาดู่ พช. 2046 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดบรเพ็ดไชยาราม ซ.รพช. ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดโนนสง่าบูรพาราม ซ.225 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดเนินถาวรพัฒนาราม ซ.โยธาธิการ พช. 2010 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดนิมิตธารา ถ.คชเสนีย์ ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดน้ำพุ ซ.225 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดน้ำเดือดคีรีสามัคคีธรรม ซ.โยธาธิการ พช. 2031 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดไทรงาม ซ.อบต. สระปลาดู่ พช. 2046 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดทุ่งใหญ่ ซ.2275 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดถ้ำมงคลชัย ซ.โยธาธิการ พช. 2107 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดถ้ำเทพบันดาล ซ.21 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดถนนโค้ง ถ.คชเสนีย์ ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดดงเข็ม ถ.คชเสนีย์ ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดซับอีลุม ซ.โยธาธิการ พช. 2031 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดซับสมบูรณ์ ซ.อบต. สระปลาดู่ พช. 2046 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดซับผุด ซ.225 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดซับตะแบก ซ.225 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดซับตะเคียน ซ.อบต. วังใหญ่ พช. 3046 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดซับกองทอง ถ.คชเสนีย์ ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดชะอมสามัคคีธรรม ซ.อบต. สระปลาดู่ พช. 2046 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง