ค้นพบจำนวน 142 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อุ่มกะทาด ตำบลศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินฮาว ตำบลหินฮาว ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยหอย ตำบลวังบาล ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยมะยม ตำบลนาแซง ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองยาว ตำบลหินฮาว ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สงเปลือย ตำบลศิลา ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังบาล ตำบลวังบาล ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังขอน ตำบลตาดกลอย ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนิน ตำบลบ้านเนิน ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาซำ ตำบลนาซำ ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาเกาะ ตำบลนาเกาะ ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าผู ตำบลหินฮาว ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทับเบิก ตำบลวังบาล ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตาดกลอย ตำบลตาดกลอย ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดอรัญวารี ซ.203 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดหินแก้ว ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดสันติศิลาจารย์ ซ.2216 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดสระแก้วธรรมมงคล ซ.2216 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดสระเกศ ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดศิลามงคล ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดศรีไวย์ ซ.2306 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดศรีมงคล ซ.2005 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดศรีมงคล ซ.2306 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดศรีมงคล (วัดนาทราย) ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดศรีบุญเรือง ซ.2216 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดศรีฐานปิยาราม ซ.2005 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดศรัทธาวนาราม ซ.203 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดวังเวินพัฒนา ซ.2016 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดวังเวิน ซ.พิทักษ์บำรุง ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดลัฏฐิวัน ซ.2306 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดม่วงเย็น ซ.2372 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดม่วงชุม ซ.พิทักษ์บำรุง 8 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดโพนทอง ซ.2372 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดโพธิ์ศรี ซ.2306 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดโพธิ์เย็นบ้านเนิน ซ.2306 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดโพธิ์เย็น ซ.203 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดโพธิ์ทอง ซ.2005 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดโพธิ์ตาก ซ.2216 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดโพธิ์ชุม ซ.2216 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดโพธิ์ชัย ซ.2216 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดพระธาตุภูผาชัยสวรรค์ ซ.203 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดป่าห้วยก้างปลา ซ.2216 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดป่าศิลาวดี ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดป่าบุญญานุสรณ์ ซ.2005 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดประชิตกัลยาณมุนี (วัดห้วยมะยม) ซ.2306 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดบรรพตยอดฟ้าวนาราม ซ.203 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดโนนทองประเสริฐสามัคคีธรรม ซ.2372 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดเนินสว่าง ซ.2216 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดนันทชาติ ซ.2306 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดนฤมลวัฒนา ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดธาตุพลแพง ซ.2011 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดทุ่งธงไชย ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดทรายงาม ซ.2306 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดตาล ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดตาดกลอยใต้ ซ.2216 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดดอนไชย ซ.203 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดเจริญธรรมบรรพต ซ.203 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดจอมศรี (วัดดอยสะเก็ด) ซ.2372 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดขามชุม ซ.2306 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดกกสะทอน ซ.203 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ซ.203 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด ซ.2016 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านอีเลิศ ซ.2216 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง ซ.2372 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านหินฮาว ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ซ.203 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านห้วยข่อย ซ.2216 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ซ.203 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านหนองเล ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านหนองยาว ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านสงเปลือย ซ.2216 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านศิลา ซ.2216 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา ซ.2016 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านวังเวิน ซ.พิทักษ์บำรุง ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านวังบาล ซ.2005 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ ซ.203 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านภูปูน ซ.2372 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านพร้าว ซ.2306 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านพรวน ซ.พิทักษ์บำรุง ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 ซ.2306 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย ซ.2372 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย ซ.2372 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง ซ.203 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านน้ำครั่ง ซ.2005 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านน้ำขอบ ซ.203 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านนาทราย ซ.2005 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านนาแซง ซ.2011 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านนาซำ ซ.2216 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านนาเกาะ ซ.2306 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านท่าผู ซ.203 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ซ.203 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา ซ.2016 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านตาดกลอย ซ.2216 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงเรียนบ้านโจะโหวะ ซ.2306 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง