ค้นพบจำนวน 142 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยงาช้าง ตำบลพุทธบาท ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองใหญ่ ตำบลลาดแค ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศาลาลาย ตำบลศาลาลาย ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลาดแค ตำบลลาดแค ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตะกุดไร ตำบลตะกุดไร ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซับพุทรา ตำบลซับพุทรา ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกสำราญ ตำบลบ้านกล้วย ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(เอิบจิตต์ ยศสุนทร อุทิศ) ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 2530 น้ำลัด ตำบลพุทธบาท ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขาแม่แก่ ตำบลลาดแค ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน หมู่4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
วัดใหม่สามัคคี ซ.2401 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดใหม่ศรีสุธรรมมา ซ.113 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดใหม่ถ้ำแก้ว ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดห้วยตูมสุธาวาท ซ.113 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดห้วยงาช้าง ซ.113 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดหนองใหญ่ ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดหนองปรือ ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดหนองตาด ซ.1205 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดสำราญราษฎร์สามัคคี ซ.1069 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
วัดสันติสุขาราม ซ.113 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
วัดสว่างเนตรดงขุย ซ.113 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
วัดสระปทุมทอง ซ.โยธาธิการ พช. 2040 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดศิริรัตนวนาราม ซ.113 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดศาลาสันติธรรม ซ.โยธาธิการ พช. 2040 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดวารีล้อม (วัดดงขุยใต้) ซ.113 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
วัดวังมะปรางวนาราม ซ.รพช. พช. 2060 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดวังไทรเจริญธรรม ซ.รพช. พช. 3025 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดลาดแควราราม ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดราษฎร์ประชาบำรุง ซ.โยธาธิการ พช. 2053 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดโพธิ์เตี้ย ซ.113 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดโพธิ์งาม (วัดกุฏิพระ) ซ.113 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดพุทธไธย์สวรรค์ ซ.1205 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดพระพุทธบาทชนแดน (วัดหลวงพ่อทบ) ซ.113 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดพระธาตุใต้น้ำศรีสองเพชร ซ.113 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
วัดป่าชนแดน ซ.113 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดบ้านอ่างหิน ซ.113 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดบ้านใหม่สะพาน 2 ซ.2398 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดเนินสว่าง ซ.113 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
วัดเนินสง่าจัตรมณีโรชน์ ซ.2398 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดเนินมะค่างาม ซ.1205 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดเนินต้องวราราม ซ.1205 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดน้ำลัดสามัคคีธรรม ซ.1205 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดน้ำพุสามัคคี ซ.113 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดธัมมวิโมกข์ ซ.113 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดทางโค้งสามัคคีธรรม ซ.2398 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดทรัพย์พุทรา ซ.2401 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดทรัพย์เจริญผล ซ.โยธาธิการ พช. 2053 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดถ้ำมงคลเขาชะโงก ซ.โยธาธิการ พช. 2053 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
วัดดงขุย (วัดกม. 28) ซ.113 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
วัดซัยเจริญ ซ.2398 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดซับสำราญเหนือสามัคคีธรรม ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดซับสามัคคี ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดซับลิ้นทองนิพันธ์วราราม ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดซับม่วง ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดจันทราราม ซ.113 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดโคกสารสัจจธรรม ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดโคกยาว ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดคลองห้วยนา ซ.2398 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดเขาน้อยรังแตน ซ.1069 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
วัดเขาถ้ำศรีทรงธรรม ซ.2398 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดเขาคณา (วัดผาแดง) ซ.2398 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดเขาคณฑา ซ.1069 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
วัดกกจั่นประชาบำรุง ซ.1205 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนเสรีศึกษา ซ.1205 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนพิสิษฐ์พิทยา ซ.113 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านห้วยตูม ซ.113 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ซ.113 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านหนองตาด ซ.1205 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านศาลาลาย ซ.โยธาธิการ พช. 2040 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านลาดแค ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านเนินสว่าง ซ.113 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
โรงเรียนบ้านน้ำลัด ซ.1205 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ซ.113 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ซ.113 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา ซ.2401 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว (เตรียมอุดมศึกษา 1) ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านตะกุดไร ซ.113 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
โรงเรียนบ้านตะกุดจัน ซ.113 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ซ.113 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
โรงเรียนบ้านดงขุย ซ.113 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้ ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านซับสามัคคี ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านซับม่วง ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านซับเจริญ ซ.2398 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านซับขลุง ซ.โยธาธิการ พช. 2053 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก ซ.โยธาธิการ พช. 2053 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ซ.1069 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
โรงเรียนบ้านโคกสาร ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านโคกยาว ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ซ.113 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา ซ.2398 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก ซ.โยธาธิการ พช. 2053 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
โรงเรียนบ้านเขาคณฑา ซ.1069 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
โรงเรียนบ้านเขน้อย ซ.1069 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
โรงเรียนบ้านกุฏิพระ ซ.113 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงเรียนบ้านกม. 28 ซ.113 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง