ค้นพบจำนวน 2,086 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 21
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำร้อน ตำบลน้ำร้อน ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำร้อน ตำบลน้ำร้อน ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อุ่มกะทาด ตำบลศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อิสานสามัคคี ตำบลวังโบสถ์ ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินฮาว ตำบลหินฮาว ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินดาดน้อย ตำบลซับสมอทอด 146 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยหอย ตำบลวังบาล ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยสะแก ตำบลห้วยสะแก ถ.คชเสนีย์ ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยระหงษ์ ตำบลปากช่อง ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยมะยม ตำบลนาแซง ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยงาช้าง ตำบลพุทธบาท ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยโปร่ง ตำบลบ้านหวาย ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง ถ.คชเสนีย์ ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลักด่าน ตำบลหลักด่าน ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองสว่าง ตำบลหนองสว่าง ต.หนองสว่าง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองยาว ตำบลหินฮาว ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองย่างทอย ตำบลหนองย่างทอย ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองผักบุ้ง ตำบลนายม ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบัว ตำบลสักหลง ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองคัน ตำบลบุ่งคล้า ถ.สามัคคีชัย ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองไขว่ ตำบลหนองไขว่ ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองใหญ่ ตำบลลาดแค ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองโก ตำบลท่าข้าม ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแจง ตำบลหนองแจง ถ.คชเสนีย์ ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สันติธรรม ตำบลประดู่งาม ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สะเดียง ตำบลสะเดียง ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สงเปลือย ตำบลศิลา ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศาลาลาย ตำบลศาลาลาย ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศรีมงคล ตำบลศรีมงคล ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังหิน ตำบลวังหิน ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังศาล ตำบลวังศาล หมู่2 ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังวัด ตำบลยางสาว ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังร่อง ตำบลห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังยาว ตำบลปากช่อง ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังมล ตำบลท่าอิบุญ ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังพิกุล ต.วังพิกุล ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังบาล ตำบลวังบาล ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังซอง ตำบลท่าพล ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังชมภู ตำบลวังชมภู ถ.คชเสนีย์ ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังขอน ตำบลตาดกลอย ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังกระดาษเงิน ตำบลท้ายดง หมู่2 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังไผ่ ตำบลบ่อรัง ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังใหญ่ ตำบลวังใหญ่ ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลานบ่า ตำบลลานบ่า ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลาดแค ตำบลลาดแค ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รื่นฤดี ตำบลสะเดาะพง ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ราหุล ตำบลบึงสามพัน ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระวิง ตำบลระวิง ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมทรัพย์ ตำบลภูน้ำหยด ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยางลาด ตำบลระวิง ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยางจ่า ตำบลภูน้ำหยด ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยางงาม ตำบลยางงาม ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พุขาม ตำบลพุขาม ถ.คชเสนีย์ ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พุเตย ตำบลพุเตย ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พัฒนวรพงษ์ ตำบลริมสีม่วง ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พนานิคม ตำบลบ้านโตก ถ.คชเสนีย์ ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พญาวัง ตำบลพญาวัง 19 ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฝายนาแซง ตำบลฝายนาแซง ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปานสุขุม ตำบลเขาค้อ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ป่าคา ตำบลแคมป์สน ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปากดุก ตำบลปากดุก ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปากช่อง ตำบลปากช่อง ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ป่าแดง ตำบลป่าเลา ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ป่าแดง ตำบลเขาค้อ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บุ่งน้ำเต้า ตำบลบุ่งน้ำเต้า ถ.สามัคคีชัย ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวนา ตำบลบุ่งคล้า ถ.สามัคคีชัย ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยทรายเหนือ ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังกวาง ตำบลวังกวาง ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพี้ ตำบลบ้านโตก ถ.คชเสนีย์ ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพลำ ตำบลป่าเลา ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเยี่ยม ตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านติ้ว ตำบลบ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกลาง ตำบลวังท่าดี ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโสก ตำบลบ้านโสก ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโภชน์ ตำบลบ้านโภชน์ ถ.คชเสนีย์ ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคก ตำบลบ้านโคก ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนิน ตำบลบ้านเนิน ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บัววัฒนา ตำบลบัววัฒนา ถ.คชเสนีย์ ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ่อรัง ตำบลบ่อรัง ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ่อไทย ตำบลบ่อไทย ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำอ้อม ตำบลวังหิน หมู่3 ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำดุก ตำบลปากช่อง ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำชุนใหญ่ ตำบลน้ำชุน ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำก้อ ตำบลน้ำก้อ ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำเฮี้ย ตำบลน้ำเฮี้ย ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาสนุ่น ตำบลนาสนุ่น ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นายาว ตำบลทุ่งสมอ ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาป่า ตำบลนาป่า ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาน้ำโครม ตำบลนาน้ำโครม ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาตระกรุด ตำบลศรีเทพ ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาซำ ตำบลนาซำ ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นางั่ว ตำบลนางั่ว ถ.สามัคคีชัย ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาข้าวดอ ตำบลวังโบสถ์ ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาไร่เดียว ตำบลท่าโรง ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาเฉลียง ตำบลนาเฉลียง ถ.คชเสนีย์ ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง