ค้นพบจำนวน 79 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านนา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองสะเดา ตำบลบ้านนา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บึงบัว ตำบลบ้านนา ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขาว ตำบลบ้านนา ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
วัดหลังถนนประชาสรรค์ ซ.พจ. 3004 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดหนองหูช้าง ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดหนองหลุม ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
วัดหนองสะเดา ซ.พจ. 1006 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดหนองริ้นวราราม ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดหนองประดู่ ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดสุนทรเกษตราราม (วัดปลวกสูง) ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดสุขเกษมสว่างอารมณ์ ซ.AH13 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดสระบรเพ็ด ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดวังโมกข์ ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดวังตะขบ ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดยางนกกระทุง ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
วัดยางโทน ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดยางตะพาย ซ.พจ. 3027 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดมาบฝางเจริญสุข ซ.พจ. 2051 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดปทุมรัตนาราม (วัดบึงบัวนอก) ซ.115 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดบึงบัวใน ซ.พจ. 2051 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดบ้านหนองขาว ซ.พจ. 2051 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดโนนทอง ซ.พจ. 3004 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดต้นประดู่ ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
วัดดงยางสามัคคีธรรม ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดเจริญสุขาราม ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
วัดกลางวงศ์มณี ซ.พจ. 3027 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
วัดกรดงาม ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดหนองหลุม ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนวัดวังตะขบ ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดบ้านนา ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดโนนสะเดา ซ.พจ. 1006 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดต้นประดู่ ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี ซ.พจ. 3027 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนวัดกรดงาม ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านหลังถนน ซ.พจ. 3004 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านหนองริ้น ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านหนองขาว ซ.พจ. 2051 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านยางตะพาย ซ.พจ. 3027 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านมาบฝาง ซ.พจ. 2051 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านปลวกสูง ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านบึงบัว ซ.พจ. 2051 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านบางนกยูง ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนบ้านบัวยาง ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนบ้านโนนทอง ซ.พจ. 3004 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านนิคม ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สถานีอนามัยหนองหญ้าปล้อง ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สถานีอนามัยหนองสะเดา ซ.พจ. 1006 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สถานีอนามัยหนองขาว ซ.พจ. 2051 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สถานีอนามัยบึงบัว ซ.115 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สถานีอนามัยบ้านบัวยาง ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สถานีอนามัยบ้านนา ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สถานีอนามัยบ้านคุยกระชาย ซ.พจ. 3004 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
แขวงบำรุงทางนครปฐม ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดลพบุรี ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคมหลังเก่า ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.115 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอวชิรบารมี ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลลำลูกกา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
แยกปลวกสูง ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง