ค้นพบจำนวน 83 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองโสน ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม ซ.เทศบาล 1 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน ซ.มาบกระเปา 1 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลรังนก ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกำแพงดิน ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเนินปอ บ้านเนินพลวง ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
วัดใหม่ราษฎร์บำรุง ซ.115 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดใหม่เพชรพิจิตร ซ.1074 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดใหม่ปลายห้วย ซ.รพช. พจ. 3066 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดหนองโสน ซ.พจ. 6047 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดหนองจิก ซ.1074 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดสามง่าม ซ.พจ. 3027 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดสระยายชี ซ.กพ. 3002 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดสนามคลีตะวันออก ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดสนามคลีตะวันตก ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดศรีศรัทธาราม ซ.รพช. พจ. 3096 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
วัดวังปลาทู ซ.1312 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
วัดวังแดง ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดวังกระทิง ซ.กพ. 3002 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดรายชะโด ถ.,เทศบาล 5, ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดรังนก (วัดกุลาวการาม) ซ.กพ. 3002 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดมาบแฟบ ซ.117 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดมาบกระเปา ถ.,มาบกระเปา 1, ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดป่าแซง ซ.พจ. 6047 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดบึงตะคต ซ.พจ. 6047 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดบึงเฒ่า (วัดศรัทธาธรรม) ซ.พจ. 2051 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดบ้านใหม่ ซ.พจ. 2026 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดบ้านสุขสำราญ ซ.1074 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดโนนป่าแดง ซ.รพช. พจ. 3185 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
วัดเนินพลวง ซ.พจ. 6047 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดเนินปอ ซ.กพ. 3002 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดกำแพงดิน ซ.1312 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
วัดกลางสุริยวงศ์ ซ.รพช. พจ. 3096 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 65140
วัดกระทุ่มน้ำเดือด ซ.กพ. 3002 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 ซ.กพ. 3002 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง ซ.115 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดสามง่าม ซ.พจ. 3027 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก ซ.1312 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม ซ.รพช. พจ. 3096 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนวัดวังปลาทู ซ.1312 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนวัดวังแดง ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดรายชะโด ถ.,เทศบาล 5, ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ซ.พจ. 2026 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดเนินปอ ซ.กพ. 3002 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ ซ.รพช. พจ. 3096 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 65140
โรงเรียนวัดกระทุ่มน้ำเดือด ซ.กพ. 3002 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านหนองโสน ซ.พจ. 6047 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านหนองบัว ซ.พจ. 3027 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ซ.1074 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านสามง่าม ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านวังลูกช้าง ถ.,เทศบาล 1, ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านรังนก ซ.กพ. 3002 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านมาบแฟบ ซ.117 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านมาบกระเปา ถ.,มาบกระเปา 1, ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านป่าแซง ซ.พจ. 6047 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านปลายห้วย ซ.รพช. พจ. 3066 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า ซ.พจ. 2051 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านเนินพลวง ซ.พจ. 6047 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านเนินไผ่ขุย ซ.กพ. 3002 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ ซ.กพ. 3002 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน ซ.1312 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ซ.1312 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
สถานีอนามัยหนองโสน ซ.พจ. 6047 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สถานีอนามัยบ้านวังลูกช้าง ถ.,เทศบาล 1, ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สถานีอนามัยบ้านมาบกระเปา ถ.,มาบกระเปา 1, ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สถานีอนามัยเนินพลวง ซ.พจ. 6047 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สถานีอนามัยตำบลเนินปอ ซ.กพ. 3002 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สถานีอนามัยตำบลกำแพงดิน ซ.1312 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมโนรมย์ ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาบ้านหมี่ ซ.1312 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาสรรพยา ซ.115 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี ซ.115 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ซ.115 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองโสน ซ.พจ. 6047 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสามง่าม ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยพินิตธรรมภาณ ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115-1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง