ค้นพบจำนวน 133 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังทอง ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังตะกู ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางไผ่ ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยเขน ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังกรด ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำปะดา ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลภูมิ 3 ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางไผ่ บ้านห้วยคต ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
เทศบาลเมืองบางมูลนาก 141 ถ.ชูเชิดน่าน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
วัดหอไกร ซ.1118 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดห้วยหลัว ซ.พจ. 2029 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดห้วยเรียงใต้ ซ.รพช. พจ. 3016 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดห้วยเรียงกลาง ซ.รพช. พจ. 3144 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดห้วยคต ซ.1118 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดห้วยเขน ซ.1069 ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดหนองสะเดา ซ.พจ. 4028 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดหนองเต่า ซ.พจ. 4028 ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดหนองครกเหนือ ซ.พจ. 4005 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดหนองกอไผ่ ซ.พจ. 4005 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดสุขุมาราม ซ.1069 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
วัดสามแยก ซ.พจ. 2029 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดสถานีบ้านดงตะขบ ซ.รพช. พจ. 3075 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดเวฬุวาศรีประสิทธิ์ ซ.1118 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดวังสำโรง ซ.พจ. 4005 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดวังน้ำเต้า ซ.1118 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดวังตะกู ซ.1069 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
วัดวังขอนซุง ซ.1069 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
วัดวังกร่าง ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดวังกรด ซ.1069 ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดลำประดาใต้ ซ.พจ. 4028 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดลำประดากลาง ซ.พจ. 4028 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม ซ.พจ. 3083 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดมะกอกงอ ซ.พจ. 4010 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
วัดโพธิ์ทอง ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดโพธิ์แดน ซ.1118 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดพฤกษะวัน ซ.1313 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดปากคลองไข่เน่า ซ.1313 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดบ้านห้วยเรียงเหนือ ซ.1069 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
วัดบางลำพู ซ.1069 ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดบางมูลนาก ซ.1118 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดบางไผ่ (วัดแก้วมณีรัตน์) ซ.1313 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดทุ่งตับเต่า ซ.พจ. 4005 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดท่าหอย ซ.1313 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดท่าช้าง ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดไดโสน ซ.พจ. 4028 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดไดปลาดุก ซ.พจ. 3083 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดดงเย็น ซ.พจ. 4005 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดชัยมงคล ซ.1069 อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนห้วยเรียงกลาง ซ.รพช. พจ. 3144 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวังสำโรง(ราษฎร์บำรุงวิทย์) ซ.พจ. 4005 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ ซ.1069 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
โรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษา ซ.1069 ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) ซ.1069 ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา ซ.1118 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดใหม่ตาเปิง ซ.พจ. 2029 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดหอไกร ซ.1118 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ซ.พจ. 3083 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ ซ.พจ. 4005 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดวังน้ำเต้า ซ.1313 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดวังตะกู ซ.1069 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ ซ.พจ. 4028 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
โรงเรียนวัดลำประดาใต้ ซ.พจ. 4028 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดลำประดากลาง ซ.พจ. 4028 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดมะกอกงอ ซ.พจ. 4010 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
โรงเรียนวัดพฤกษวนารามวิทยา ซ.1313 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดท่าหอย ซ.1313 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดท่าช้าง ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดไดโสน ซ.พจ. 4028 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนวัดดงเย็น ซ.พจ. 4005 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม ซ.1313 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนบ้านวังกร่างราชานุสรณ์ ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม ซ.พจ. 3083 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ซ.1118 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนบางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ) ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ ซ.พจ. 2029 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชัยมงคล) ซ.1118 อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนเทศบาล 1 (บางมูลนาก) ซ.1118 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนโถงจื้อบางมูลนากสหสงเคราะห์วิทยา ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทองปกาสิตวิทยา ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงเรียนชุมชนภูมิวิทยา ซ.1069 ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สถานีอนามัยวังกรด ซ.รพช. พจ. 3016 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สถานีอนามัยบ้านลำประดาเหนือ ซ.พจ. 4028 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
สถานีอนามัยบ้านบางไผ่ ซ.1313 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สถานีอนามัยตำบลหอไกร ซ.1313 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สถานีอนามัยตำบลวังสำโรง ซ.พจ. 3083 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สถานีอนามัยตำบลวังตะกู ซ.1069 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
สถานีอนามัยตำบลลำประดา ซ.พจ. 4028 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สถานีอนามัยตำบลเนินมะกอก ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
ตำรวจมวลชนสัมพันธ์ ซ.1067 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 นครปฐม ซ.1118 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
กองอำนวยการเหยี่ยวเวหาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซ.1069 ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดลพบุรีสาขาโคกสำโรง ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือ ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง