ค้นพบจำนวน 76 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองพระ ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน 300/1 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล 55 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางสามต้น ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปล้อง ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดใหม่สุขสวรรค์ ซ.รพช. พจ. 3071 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดหนองยาง ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดหนองโพธิ์ ซ.รพช. พจ. 3133 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดหนองพระ ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดหนองปล้อง ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดศรีสัทธาราม (วัดหนองลากฆ้อน) ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดศรีวนาราม (วัดหนองนกยาง) ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดวังแสง ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดวังทับไทร ซ.พจ. 2013 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดวังทรายพูน ถ.ปรเมษฐ์ ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดมุขจลินทาราม (วัดหนองจิกเภา) ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดป่าเขาน้อย ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดบุ่งมะกรูดวังพลับ ซ.รพช. พจ. 3071 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดบ่อแต้ ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดเนินหัวโล้ ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดทุ่งยาว ซ.พจ. 2040 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดทุ่งโม่ง ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดไตรยางค์วนาราม (วัดยางสามต้น) ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดใดน้ำขุ่น ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดดงสว่าง ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดดงพลับ ซ.1304 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดคลองน้อย ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดเขาพนมกาว ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดเขาเขต ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดเขตมงคล ถ.ปรเมษฐ์ ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน ถ.ปรเมษฐ์ ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนวัดหนองปลาหมอมิตรภาพที่ 215 ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนวัดหนองปล้อง ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนวัดหนองจิกเภา ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านใหม่เนินสวรรค์ ซ.รพช. พจ. 3071 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านห้วยตัดไม้วังเดื่อ ซ.11 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านหนองพระ ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ซ.พจ. 2043 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านวังแสง ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านยางสามต้น ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านบุ่งมะกรูดวังพลับ ซ.รพช. พจ. 3071 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ซ.พจ. 2040 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านดงสว่าง ซ.รพช. พจ. 3133 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านดงพลับ ซ.1304 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านดงคันแทว ซ.พจ. 2040 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านเขาเขต ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยาง ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สถานีอนามัยหนองพระ ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สถานีอนามัยบ้านหนองยาง ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สถานีอนามัยบ้านยางสามต้น ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สถานีอนามัยบ้านทุ่งยาว ซ.พจ. 2040 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สถานีอนามัยบ้านทับไทร ซ.พจ. 2013 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สถานีอนามัยตำบลหนองปล้อง ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุทัยธานี ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 3 ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางหลาง ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สำนักงานเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ซ.11 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาสรรคบุรี ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.11 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.11 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ซ.11 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังทรายพูน ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงพยาบาลลำสนธิ ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-1304 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
เลิศรส (ภัตราคาร) 524 ถ.บุษบา อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 055-611297
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง