ค้นพบจำนวน 284 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลย่านยาว ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่ขวาง ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโรงช้าง ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่ามะคาบ ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากทาง ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านบุ่ง ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงป่าคำ ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลฆะมัง ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
สถานพยาบาลเวชกรรมทัศนเวช 28/18 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพิจิตร 174 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
เทศบาลเมืองพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลสหเวช 2/158 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลพิจิตร 136 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ 31/12 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดใหม่คำวัน ซ.พจ. 5111 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
วัดแหลมยาง ซ.พจ. 3031 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดหาดมูลกระบือ ซ.พจ. 3001 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดหัวดง ซ.1304 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดหนองไผ่ ซ.พจ. 2033 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดหนองปลาไหล ซ.พจ. 2043 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66180
วัดหนองถ้ำ ซ.พจ. 3039 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดหงษ์ ซ.พจ. 3001 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดสายคำโห้ ซ.พจ. 2043 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดสามขา ซ.พจ. 5046 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดสระสาลี ซ.รพช. พจ. 3055 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดสมาบาป ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดวิจิตราราม ซ.1221 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดวังมะเดื่อ ซ.พจ. 3001 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดวังกลม ถ.เทศบาล 1 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดวังกระดี่ทอง ซ.พจ. 3001 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดโรงช้าง ซ.1068 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดราชช้างขวัญ ซ.พจ. 3001 ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดยางคอยเกลือ ซ.พจ. 3031 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดมูลเหล็ก ซ.1068 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดมหาธาตุ ซ.1068 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดโพธิ์งาม ซ.พจ. 3039 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดเปี่ยมเจริญราษฎร์ (วัดหนองหนู) ซ.113 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดป่าหวาย ซ.พจ. 2043 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดป่ามะคาบ ซ.พจ. 3039 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดประทม ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดบึงสีไฟ ซ.พจ. 3003 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดบึงตะโกน ซ.113 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดบางเพียรวิลัยรัตน์ ซ.พจ. 5046 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดเนินสมอ ซ.111 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดเนินยาว ซ.1304 ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
วัดเนินทราย ซ.รพช. พจ. 3133 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดน้ำโจนเหนือ ซ.113 ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
วัดนครชุม ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดท่าฬ่อ ซ.พจ. 3001 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดท่าหลวง ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดท่ามะไฟ ซ.พจ. 3039 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดท่าข่อย ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดท่ากระดาน ซ.พจ. 5046 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดด่าน ซ.พจ. 3001 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดดงหวาย ซ.รพช. พจ. 3133 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดดงป่าคำ ซ.1300 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
วัดดงชะพลู ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดดงกลาง ซ.พจ. 3003 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
วัดฆะมัง ซ.113 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
วัดคลองสะแก ซ.พจ. 2033 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดคลองโนน ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดคลองคู้ ซ.พระพิจิตร 5 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดคลองคะเชนทร์ ซ.1068 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดเขื่อนนครเขต ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดเขารูปช้าง ซ.113 ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
วัดเขาพระ ซ.1304 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โรงเรียนอนุบาลจอมขวัญ ซ.มหาราชพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ ซ.1304 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวังกรดพิทยา ถ.เทศบาล 1 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ซ.บุษบา 3 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนราษฎร์เจริญ ซ.1304 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ซ.115 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนเมธีพิทยา ซ.พจ. 3001 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนอนุบาลวชิรวิทย์ ซ.บึงสีไฟ 10 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนอนุบาลวชิร ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) ซ.พระพิจิตร 5 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ ซ.พจ. 3001 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดหงษ์ ซ.พจ. 3001 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดสามขา ซ.พจ. 5046 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดสมาบาป ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ ซ.พจ. 3001 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดโรงช้าง (ธรรมกิตติ์วิทยา) ซ.1068 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ ซ.พจ. 3001 ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ ซ.พจ. 3031 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ซ.1068 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง