ค้นพบจำนวน 87 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านยาง ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่างาม ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยเจียง ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำคบ ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าขอนเบน ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท้อแท้ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหินลาด ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท้อแท้ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคันโช้ง ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดใหม่จระเข้สามัคคี ซ.1296 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดเหล่าขวัญ ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดหินลาด ซ.1296 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดห้วยเจียง ซ.1296 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดหนองขอน ซ.รพช. ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดเสนาสน์ ซ.1296 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดสุวรรณเนินปากพาน ซ.1296 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดสันติวนาราม ซ.รพช. ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดศรีสุพรรณวนาราม ซ.1143 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดวังงิ้วงามวนาราม ซ.1309 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดยางวนาราม ซ.1220 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดพรสวรรค์วราราม ซ.1143 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดป่าสวนธรรมสังเวช ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดป่าคายวิสุทธาราม ซ.โยธาธิการ ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดโบสถ์ ซ.1086 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดบ้านชาน ซ.1296 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดบัวหลวง ซ.AH13 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดเนินสุวรรณวราราม ซ.1143 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดเนินมะคึด ซ.AH13 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดน้ำหักพัฒนา ซ.1220 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดน้ำคบ ซ.1220 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดท่าหนอง ซ.1296 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดท่าสะเดาะศรัทธาราม ซ.1220 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดท่างาม ซ.AH13 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดทองแท้ ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดดงกระบาก ซ.รพช. ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดช่างเหล็ก ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดคุ้งใหญ่ ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดคลองช้าง ซ.AH13 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดเขาสาริกา ซ.1296 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนวัดหินลาด ซ.1296 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม ซ.1309 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ซ.AH13 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนวัดโบสถ์ ซ.1086 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนวัดน้ำคบ ซ.1220 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนวัดนาขาม ซ.1220 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนวัดทองแท้ ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนบ้านห้วยเจียง ซ.1296 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนบ้านหนองมะคัง ซ.รพช. ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนบ้านหนองปลิง ซ.1296 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) ซ.1086 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ซ.1143 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนบ้านเนินมะคึด ซ.AH13 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนบ้านน้ำหัก ซ.1220 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน ซ.1296 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนบ้านชาน ซ.1296 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนบ้านคลองช้าง ซ.AH13 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม ซ.1220 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม ซ.1296 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สถานีอนามัยบ้านห้วยเจียง ซ.1296 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สถานีอนามัยบ้านน้ำคบ ซ.1220 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สถานีอนามัยบ้านท่าขอนเบน ซ.1296 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สถานีอนามัยบ้านท้อแท้ ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สถานีอนามัยตำบลหินลาด ซ.1296 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สถานีอนามัยตำบลบ้านยาง ซ.1220 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สถานีอนามัยตำบลท่างาม ซ.1296 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สถานีอนามัยตำบลคันโช้ง ซ.1296 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ซ.AH13 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สำนักงานทางหลวงชนบทอ่างทอง ซ.1121 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพ้ว ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ซ.1086 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย ซ.AH13 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
ที่ว่าการอำเภอภาชี ซ.AH13 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.AH13 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สวนสามพราน ซ.AH13 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
น้ำตกน้ำโจน ซ.1296 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
น้ำตกแก่งไทร ซ.1296 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1143-1296 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-1309 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-1296 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1220-11-1086 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1086-1121 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-1121 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว หมู่1 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
เขื่อนแควน้อย (เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน) หมู่4 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง