ค้นพบจำนวน 158 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแขม ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบัง หมู่2 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหางไหล ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสะแก หมู่7 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีเจริญ ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังมะด่าน ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท้องโพลง หมู่3 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองตาล หมู่8 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นิคมทุ่งสาน 345 หมู่4 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหอกลอง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีภิรมย์ หมู่6 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวงฆ้อง หมู่1 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะตูม ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะต้อง หมู่2 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลุกเทียม ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงประคำ หมู่6 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม หมู่1 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดใหม่โพธิ์งาม ซ.พล. 4014 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดใหม่พรหมพิราม ซ.1275 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดหัวเขาสมอคร้า ซ.โยธาธิการ ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดหอกลอง ซ.1086 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดห้วยดั้ง ซ.1325 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดหลวงพ่อแดง ซ.พล. 2002 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดหนองหม้อแกง ซ.1275 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดหนองมะคัง ซ.1310 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดหนองไผ่ ซ.1104 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดสะพานหิน ซ.พล. 2002 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดสวนอธิษฐานบารมี ซ.รพช. ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดสวนร่มบารมี ซ.1275 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดสนามไชย ซ.1275 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดวังมะสระประทุมทอง ซ.พล. 2002 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดลำคลองโปร่งนก ซ.1275 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดย่านยาว ซ.1104 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดย่านขาด ซ.1325 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดเมมสุวรรณาราม ถ.สิงหวัฒน์ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดมะต้อง ซ.1275 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดพรหมรังษี ซ.AH13 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดพรหมพิราม ซ.1275 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดไผ่น้ำขอ ซ.พล. 2002 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดผ่องนภาราม ซ.โยธาธิการ ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดป่าสัก ซ.1275 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดป่าทุ่งสานชัยวนาวาส ซ.1310 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดปรางค์แก้วบุรินทร์ธร ซ.1104 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดบ้านวังปลาดุก ถ.สิงหวัฒน์ ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดบ้านแม่ระหัน ซ.Singhawat Rd ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดบ้านบึง ซ.พล. 4014 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดบ้านคลองตก ซ.1309 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดนาขุม ซ.1325 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดธรรมวาส ซ.1104 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดทุ่งตาเปรี้ยว ซ.1309 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดท่าสี่ร้อย ซ.1309 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดท่าสำโรง ซ.1309 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดท่าไชย ซ.รพช. ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดท่าช้าง ซ.รพช. ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดทับยายเชียง ซ.AH13 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดท้องโพลง ซ.รพช. ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดเชิงเขาวนาราม ซ.AH13 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดชุมพลศรี ซ.1275 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดชัยภูมิการาม ซ.1104 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดโคกสมอ ซ.1309 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดคีรีพุทธสถาน ซ.AH13 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดคลองมะเกลือ ซ.1275 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดคลองตาล ซ.1325 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดคลองแคตะวันออก ซ.1275 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดคลองแค ซ.1275 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดเขามะขามทอง ซ.โยธาธิการ ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดกรับพวงเหนือ ซ.1325 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดกรับพวงใต้ ซ.1275 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดกระบังมังคลาราม ซ.1086 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนหนองตมศึกษา ซ.1275 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม ซ.1104 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา ซ.1275 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ซ.1275 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ ซ.1275 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนพิรามอุทิศ ซ.1275 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ซ.1275 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนประชาอุปภัมภ์ ซ.1275 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนประชาสามัคคี ซ.1275 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนอินทุภูติวิทยา ซ.1275 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนอินทุภูติพิทยา(หนองตม) ซ.1275 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนศึกษากุลบุตร ซ.1325 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า ซ.โยธาธิการ ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนวัดหอกลอง ซ.1086 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดห้วยดั้ง ซ.1325 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดหมอสุวรรณาราม ซ.1309 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง ซ.1275 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดหนองมะคัง ซ.1310 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดสะพานหิน ซ.พล. 2002 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดสนามไชย ซ.1275 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล ซ.1104 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม ถ.สิงหวัฒน์ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดนาขุม ซ.1325 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว ซ.1309 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย ซ.1309 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนวัดท่าช้าง ซ.รพช. ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดท่ากระดุน ซ.1086 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดทับยายเชียง ซ.AH13 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดท้องโพลง ซ.รพช. ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ซ.1275 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง