ค้นพบจำนวน 157 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดง ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชุมแสง ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อทอง ถ.สีหราชเดโชชัย ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนิคมพัฒนา ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอ้อ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนา ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปรือกระเทียม ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงโคกขาม ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกรับพวง ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่เจริญผล ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกุลา ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังอิทก ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพันเสา ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปลักแรด ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงกอก ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชุมแสงสงคราม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในนิคมบางระกำ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองกุลา ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบางระกำ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางระกำ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดวังแร่ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 73110
โรงเรียนวัดวังแร่ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 73110
วัดใหม่ศรีสวัสดิ์ชัยมงคล ซ.1293 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
วัดใหม่เจริญธรรม (วัดเกาะยายหนู) ซ.1303 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
วัดใหม่กรุงทองวนาราม ซ.1293 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดห้วยซัน ซ.พล. 4024 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดห้วยชัน ซ.1065 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดห้วงกระได ซ.1293 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดหล่ายโพธิ์ ซ.1281 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดหนองอ้อ ซ.1293 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
วัดหนองหลวง ซ.1065 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดหนองบัว ซ.1065 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดหนองนา ซ.1065 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดหนองนา ถ.สีหราชเดโชชัย ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดหนองแขม ซ.1281 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดหนองขานาง ซ.1293 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
วัดหนองกุลาสามัคคีธรรม ซ.1065 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดหนองกุลา ซ.1065 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดเสวยซุง ซ.1065 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดสุนทรประดิษฐ์ ซ.1065 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดสุขสมบูรณ์ ซ.1065 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดศรีมงคลนิมิต (วัดผัง 15) ซ.1303 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดวังอิทก ซ.Siharajdachochai Rd ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดวังเป็ด ถ.สีหราชเดโชชัย ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดวังไทรวนาราม ซ.1293 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
วัดวังดาน ถ.สีหราชเดโชชัย ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดเรียงกระดก ซ.1293 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
วัดรุ้งวิไล ซ.1303 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
วัดยางแขวนอู่ ซ.1293 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดโพธิ์ทองเจริญผล ซ.1065 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดพันเสา ซ.1281 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดปากดง ซ.1303 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
วัดปลักแรด ซ.1281 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดปรือกระเทียม ซ.1065 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดบึงกอก ซ.1065 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดบ้านเนินมงคลทองสามัคคี ซ.1065 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดบ้านนาโป่งกระโดน ซ.1293 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
วัดนิคมผัง 16 ซ.1303 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดนิคมผัง 1 ซ.1303 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
วัดแท่นนางงาม ซ.พล. 4024 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดเทพนิมิตร ซ.1065 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดทุ่งอ้ายโอ้ ซ.1303 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดท่ามะเกลือ ซ.1303 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดตะโม่ ซ.1281 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดดอนอภัย ซ.1281 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดดงหนองอ้อ (วัดบ้านดง) ซ.1293 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
วัดดงกวาง ซ.1065 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดจันทร์ประเสริฐวนาราม ซ.1303 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดคุยมะตูม ซ.1065 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดคุยขวาง ซ.1293 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
วัดคลองไร่ ซ.1065 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดคลองเตยไชยศรี ซ.1065 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดเกาะจันท์ ซ.1065 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดเก้ารัง ซ.1065 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดกวางทอง ซ.Siharajdachochai Rd ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดกรุงกรัก ซ.1293 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดกรับพวง ซ.Siharajdachochai Rd ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดกระทุ่มยอดน้ำ ซ.Siharajdachochai Rd ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ ซ.1303 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนวัดหนองอ้อ ซ.1293 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงเรียนวัดหนองนา ซ.1065 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนวัดหนองขานาง ซ.1293 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงเรียนวัดวังเป็ด ถ.สีหราชเดโชชัย ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนวัดวังดาน ถ.สีหราชเดโชชัย ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ ซ.1293 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล ซ.1065 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนวัดปรือกระเทียม ซ.1065 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนวัดบึงกอก ซ.1065 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนวัดบ้านดง ซ.1293 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงเรียนวัดดอนอภัย ซ.1281 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนวัดคุยขวาง ซ.1293 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงเรียนวัดกระทุ่มยอดน้ำ ซ.Siharajdachochai Rd ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ซ.1303 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ซ.1303 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ซ.1303 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงเรียนบ้านห้วยชัน ซ.พล. 4024 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ซ.1303 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น ถ.สีหราชเดโชชัย ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนบ้านหนองแขม ซ.1281 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง