ค้นพบจำนวน 89 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านดง ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่มเกล้า ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนุชเทียน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำจวง 4 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาตาจูม หมู่6 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาตอน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ไทยเจริญ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนเมี่ยง ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อภาค ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าสะแก ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชาติตระการ ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชาติตระการ 1128 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดห้วยหมากหล่ำ ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดสวนเมี่ยง ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดศรีมงคลพัฒนาราม ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดราชสามัคคีธรรม ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดรักชาติ ซ.1237 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดโพนไทรงาม (วัดบ้านน้อย) ซ.1143 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดโพธิ์ศรี ซ.1143 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดโป่งสอ ซ.1237 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดป่าแดง ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดประชาราษฎร์สามัคคี ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดบ้านนาตอน ซ.1237 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดบ้านนา ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดบ้านดงศรีบุญเรือง ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดบ้านชุมแสง ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดบ่อภาค ซ.1237 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดเนินช้างแทง ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดเนินชัยวราราม ซ.1237 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดเนินโคกสูงพัฒนาราม ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดนุชเทียน ซ.1268 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดน้ำภาคน้อย ซ.1237 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดนาหล่มโพธิบัลลังก์ ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดนาตาจูม ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดนงราชธาราม ซ.1143 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดท่าสะแก ซ.1143 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดดงทองสามัคคีธรรม ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดซำหวาย ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดชำนาญจุ้ย ซ.1268 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดขวดน้ำมัน ซ.1237 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนวัดบ่อภาค ซ.1237 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านห้วยเหิน ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน ซ.1143 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านป่าแดง ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านปากรอง ซ.1237 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านเนินทอง ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ซ.1237 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านนาหล่ม ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านนาล้อม ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านนาตอน ซ.1237 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านนาจาน ซ.1237 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านท่าสะแก ซ.1143 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง ซ.1143 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน ซ.1237 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนตชด. บ้านลาดเรือ ซ.1237 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนตชด. บ้านนุชเทียน ซ.1268 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนชาติตระการวิทยา ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สถานีอนามัยบ้านใหม่ไทยเจริญ ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สถานีอนามัยบ้านนาตาจูม ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สถานีอนามัยบ้านนาตอน ซ.1237 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สถานีอนามัยบ้านชำนาญจุ้ย ซ.1268 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สถานีอนามัยตำบลสวนเมี่ยง ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สถานีอนามัยตำบลบ้านดง ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สถานีอนามัยตำบลท่าสะแก ซ.1143 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สถานีอนามัยชาติตระการ ซ.1237 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สำนักงานเกษตรอำเภอวังทรายพูน ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สำนักงานเทศบาลตำบลบางจัก ซ.1237 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.1143 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สถานีตำรวจภูธรอำเภอชาติตระการ ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
น้ำตกชาติตระการ ซ.1237 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
น้ำตกแก่งเจ็ดแคว ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงพยาบาลชาติตระการ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1237-1268 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1143-1237 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ หมู่3 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 055316782
055237028
น้ำตกชาติตระการ ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง