ค้นพบจำนวน 1,666 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 17
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก หมู่4 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 21 หมู่4 ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหิน ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งยาว หมู่1 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดง ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชุมแสง ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกใหญ่ ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองพระ ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแขม ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสนามคลี หมู่5 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังยาง หมู่6 ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านยาง ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านป่า หมู่7 ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านดง ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกร่าง 36 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านไร่ หมู่5 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อทอง ถ.สีหราชเดโชชัย ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนิคมพัฒนา ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาบัว ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าทอง ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่างาม ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนทอง หมู่2 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลงิ้วงาม ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่ล้อม หมู่7 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไทรย้อย หมู่6 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกสลุด 83 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบัง หมู่2 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหางไหล ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยตีนตั่ง 362 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยเจียง ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอ้อ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสะแก หมู่7 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปรือ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนา ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขมิ้น 39 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเตาอิฐ ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันติบันเทิง ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระโคล่ 19 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีเจริญ ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังมะด่าน ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังน้ำใส ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังตาบัว ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรักไทย ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร้องยุ้งข้าว ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่มเกล้า ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปรือกระเทียม ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุ่งตารอด ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงช้าง ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางยางพัฒนา ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนุชเทียน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำพรม ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำปาด หมู่2 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำจวง 4 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำคบ ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำเลา ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาตาจูม หมู่6 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาตอน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาจาน ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาคล้อ ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าขอนเบน ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท้องโพลง หมู่3 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท้อแท้ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงพลวง ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงโคกขาม ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจอมทอง 58 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองตาล หมู่8 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขอนอ้าปาก ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกรับพวง ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไผ่ใหญ่ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ชัยเจริญ ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ไทยเจริญ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่เจริญผล ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโปร่งไผ่ ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแหลมครก 9/2 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแหลมโพธิ์ ถ.สิงหวัฒน์ ต.ไผ่ขอดอน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก่งทุ่ง ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเสาหิน 53/3 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกษตรสุข 99 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นิคมทุ่งสาน 345 หมู่4 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตูบค้อ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอรัญญิก 800/10 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหินลาด ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวรอ หมู่4 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหอกลอง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยเฮี้ย ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกุลา ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกะท้าว ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนเมี่ยง ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสมอแข หมู่3 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีภิรมย์ หมู่6 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดพริก 266 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดตายม ต.วัดตายม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดจันทร์ 72 หมู่7 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังอิทก ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังพิกุล ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังน้ำคู้ ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังนกแอ่น ถ.มิตรภาพ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังโพรง ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง