ค้นพบจำนวน 67 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สถานพยาบาลหมออาคม 22/65 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสุโขทัย 49 ถ.ศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
เทศบาลเมืองสุโขทัย 360 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย ถ.ประเวศนคร ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
วัดศรีเศวตวราราม ถ.ประเวศนคร ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
วัดราชธานี ถ.คูหาสุวรรณ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
วัดไทยชุมพล ถ.วินิจฉัย ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
วัดคูหาสุวรรณ ถ.คูหาสุวรรณ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนสายธรรม ถ.บาลเมือง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย ซ.อินทรีย์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนอุดมดรุณี ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ถ.,มีสุข, ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนอนุบาลสายธรรม ถ.บาลเมือง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ถ.คูหาสุวรรณ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนวัดคูสุวรรณ ถ.คูหาสุวรรณ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ถ.วินิจฉัย ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย ถ.เลอไท ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนกวางตง ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
หน่วยบริการจราจรอำเภอตะพานหิน ถ.พระแม่ย่า ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
ศูนย์สาธิตการตลาดอำเภอเมืองชัยนาท ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
ศาลจังหวัดสมุทรสาคร ถ.ศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
วิทยาการจังหวัดลพบุรี ถ.ศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
ที่ทำการสารวัตรบำรุงทางรถไฟจังหวัดลพบุรี ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
ที่ทำการตำรวจวิทยาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.คลองตาเพชร ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานหน่วยสัตว์ทดลอง ถ.ศรีจุฬาลักษณ์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออินทร์บุรี ถ.ประเวศนคร ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแซง ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรมอำเภอทุ่งเสลี่ยม ซ.101 ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสระบุรี ถ.พระแม่ย่า ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ถ.ศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.ประเวศนคร ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานเทศบาลเมืองหันคา ถ.,เกษมวิลล่า 1, ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานเทศบาลตำบลอมฤต ถ.วิเชียร์จำนงค์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย ถ.ศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
ที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.101 ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ถ.,ครูหวาอุทิศ, ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
จุดสกัดชั่วคราวบางหัวเสือและบางฝ้ายสถานีตำรวจภูธรตำบลสำโรงใต้ ถ.ศรีจุฬาลักษณ์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุโขทัย ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ถ.ศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงแรมทองโฮเต็ล ซ.101 ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงแรมเฟิสท์ ถ.,ศรีอรุณ, ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงแรมสุโขทัย ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงแรมสุโขทัยออร์คิด ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงแรมราชธานี ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงแรมชินวัฒน์ ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงแรมสวัสดิพงษ์ ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงแรมริเวอร์วิวโฮเต็ล ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
คริสตจักรสุโขทัย ถ.,กิตติคุณ, ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
คริสตจักรความหวังสุโขทัย ซ.101 ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
คริสตจักรความหวังสุโขทัย ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101-12 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
ร้านโค้วเจ็งเฮง 138/3 ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 0-5561-2538
ไม้กลางกรุง 139 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 0-5562-1882
บ้านไทยเก็ตเฮ้าส์ 38 ถ.ประเวศนคร ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 055-610163
ไทย-ฝรั่ง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โค้วเจ็งเฮง 138/3 ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 0-5562-1347
0-5561-1031
วัดไทยชุมพล ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง